عملکرد روش‌های EMD، EEMD و CEEMD در تضعیف نوفه‌های تصادفی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1063-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از مراحل مهم پردازش داده‌های لرزه‌نگاری تضعیف نوفه‌های موجود در مقاطع لرزه‌ای است که منجر به پوشیده شدن سیگنال‌های بازتابی شده‌اند. روش‌های متعددی برای بهبود کیفیت داده لرزه‌ای و افزایش نسبت سیگنال به نوفه وجود دارد که تجزیه مد تجربی یکی از کارآمدترین این روش‌ها است. در این مطالعه، ضمن معرفی روش‌های تجزیه مد تجربی، تجزیه مد تجربی گروهی و تجزیه مد تجربی گروهی کامل، عملکرد هر یک از آنها در تضعیف نوفه‌های تصادفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش‌ها، ضمن تفکیک سیگنال نوفه‌دار به چندین زیرسیگنال مدوله‌شده دامنه و فرکانس تحت عنوان توابع مد ذاتی (IMFs) با ترتیب پهنای باند فرکانسی کاهشی، از توابع مد ذاتی دربردارنده نوفه‌های تصادفی صرف‌‌نظر می‌شود و سایر توابع مد ذاتی جهت بازسازی سیگنال اولیه با یکدیگر ترکیب می‌گردند. نتایج نشان می‌دهد که روش تجزیه مد تجربی گروهی کامل نسبت به دو روش دیگر در تضعیف نوفه‌های تصادفی عملکرد بهتری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
EMD, EEMD and CEEMD methods applications in random noise attenuation
Authors
Abstract
Attenuating seismic noise covering the reflected signal components is an important step in seismic data conditioning. There are several methods to improve the quality of seismic data and to increase the signal to noise ratio, which empirical mode decomposition is an effective one. In this study, empirical mode decomposition, ensemble empirical mode decomposition, complete ensemble empirical mode decomposition methods and their application in random noise attenuation have been investigated. In these three methods, the noisy signal is decomposed into several sub-signals consisting specific amplitudes and frequencies called intrinsic mode functions (IMFs) with frequency bandwidth descending orders. The IMFs containing random noise are ignored and remained IMFs are combined to recover the original seismic signal. The results show that the complete ensemble empirical mode decomposition method has a better performance in random noise attenuation than the two other methods.
Keywords
random noise, intrinsic mode functions, empirical mode decomposition, ensemble empirical mode decomposition, complete ensemble empirical mode decomposition