تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای سطح پراش مشترک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
چکیده
تحلیل سرعت برانبارش یکی از مراحل مهم در فرآیند پردازش داده های لرزه نگاری می باشد. در روش معمول، تحلیل سرعت با در نظر گرفتن یک گروه نقطه میانی مشترک و انجام محاسبه شباهت بدست آورده می شود. عملگر روش سطح بازتاب مشترک بجای یک گروه نقطه میانی مشترک چندین گروه نقطه میانی مشترک را در نظر می گیرد. به این ترتیب می تواند سرعت برانبارش قابل اعتماد تری را در اختیار ما قرار دهد. اما نشانگر شعاع موج عمود در نقطه فرود بدست آمده از این روش متاثر از نشانگر شعاع موج عمود می باشد. در این مطالعه پیشنهاد شده است تا از نشانگر بدست آمده از روش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل استفاده شود. به این ترتیب اثر نشانگر موج عمود حذف می شود و سرعت برانبارش بدست آمده دقیق تر و قابل اعتماد تر نسبت به روش های پیشین در اختیار ما قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity Analysis with Common-Diffraction-Surface Attributes
Authors
Abstract
Velocity analysis is an important part of seismic data processing steps. Typically, velocity analysis is implemented on a Common Mid-Point gather, using semblance calculation. As the Common-Reflection-Surface stack operator considers neighboring Common Mid-Point gathers, it provides a more reliable stacking velocity. But the Normal Incident Point (NIP) wave attribute obtain by this method is impressed by the Normal (N) wave attribute. In this paper we proposed to use NIP wave which is obtained by mode-based Common Diffraction Surface method. In this way the effect of N wave will be eliminated. Hence the stacking velocity is more accurate and more reliable.
Keywords
common reflection surface, common diffraction surface, velocity analysis