وارون‌سازی قطعی به منظور شناسایی مخازن در یکی از میادین خلیج فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1072-NIGS
نویسندگان
چکیده
به منظور شناسایی سنگ‌شناسی و سیال منفذی در سازند‌های مخزنی روش‌های متعددی معرفی شده است که از این روش‌ها می‌توان به مغزه‌گیری و استفاده از نگار‌های پیشرفته اشاره نمود. یکی دیگر از این روش‌ها استفاده از سرعت امواج تراکمی و برشی و مقاومت صوتی آنها می‌باشد. در این مقاله سعی بر انجام چند روش وارون‌سازی به منظور استخراج خواص کشسان مخزنی در یکی از میادین خلیج‌فارس برای شناسایی دقیق‌تر آن، شده است. همانطور که انتظار می‌رود حضور سیالات هیدروکربنی به ویژه گاز، در مخزن باعث ایجاد تغییراتی در دامنه‌های بازتابی می‌شود که با استفاده از انواع روش‌های وارون‌سازی قطعی قابلیت شناسایی آنها فراهم می‌شود. همچنین استفاده از نمودار عرضی نسبت سرعت امواج تراکمی به برشی و مقاومت موج تراکمی کمک شایانی به این امر می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Deterministic inversion to identify reservoirs in one of the Persian Gulf fields
Authors
Abstract
Several methods have been proposed for identification of lithology and pore fluids in reservoir formations, such as coring and use advanced logs. Another approach is to use the compressional and shear wave velocities and their acoustic impedances. In this paper, several inversion methods are performed in order to extract the elastic properties of reservoirs in one of the Persian Gulf fields for more precise identification. As it is expected, the presence of hydrocarbon fluids, in particular of gas, in the reservoir causes changes in the reflection amplitudes that can be identified by using a variety of deterministic inversion methods. Also, the use of the cross-plot of the ratio of the velocity of the compressional and shear waves and the p-impedance is appropriate.
Keywords
deterministic inversion, elastic properties, Simultaneous inversion, Model-based inversion, Colored-based inversion