اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1074-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش، اثر گرمایش زمین بر مسیر توفان اطلس و مدیترانه براساس داده‌های خروجی مدل ماکس ‌پلانک در شبیه‌سازی‌های مرحلۀ پنجم از «پروژۀ مقایسۀ متقابل مدل جفت‌شده» موسوم به CMIP5 مورد بررسی قرار می‌گیرد. سناریوی تاریخی (historical) برای دورۀ گذشته و سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 برای دورۀ آینده به‌کار رفته است. برای تحلیل مسیر توفان یا فعالیت پیچکی از پایستاری فعالیت موج استفاده شده است. از مهم‌ترین نتایج مربوط به ترازهای بالای وردسپهر و فصل زمستان می‌توان به تبدیل ساختار دو شاخۀ شمالی-جنوبی مسیر توفان به ساختار تک‌شاخۀ مرکزی در اطلس و جریان‌سوی آن تا اروپا و غرب آسیا بر اثر گرمایش زمین اشاره کرد. همچنین مسیر توفان در اطلس، مدیترانه و دریای سیاه دچار جابه‌جایی شرق‌سو خواهد شد. این امر نتیجه‌ای امیدوارکننده از نظر افزایش نفوذ و انتقال فعالیت سامانه‌های همدیدی مدیترانه و دریای سیاه به ایران در اواخر قرن بیست‌ویکم می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Changes of winter-time Mediterranean storm track under global warming
Authors
Abstract
In this study, “MPI-ESM-LR” model output from phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) is analyzed to assess the response of the North Atlantic and Mediterranean storm tracks to climate change. Historical scenario is used for the past and RCP8.5 scenario is used as the projection for the future period. The conservation of wave activity is applied as a diagnostic tool to investigate the eddy activity dynamics. In winter, the double-branch structure of storm track in the Atlantic and its downstream region in Europe and west Asia will turn into a single-branch pattern at the end of 21st century. Moreover, the wave breaking and wave packets maxima associated with both the North Atlantic and Mediterranean storm tracks and the central branch of wave activity in the Europe–Black Sea will undergo an eastward shift. This leads to a considerable increase in the impact of both the Mediterranean and Black Sea storm activities on Iran in a warming climate.
Keywords
storm track, wave activity, global warming, CMIP5, historical scenario, RCP8.5 scenari