تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1075-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش، چگونگی اثر تغییراقلیم بر گردش‌ موسِمی تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا براساس داده‌های خروجی مدل ماکس ‌پلانک در شبیه‌سازی‌های مرحلۀ پنجم از «پروژۀ مقایسۀ متقابل مدل جفت‌شده» موسوم به CMIP5 مورد بررسی قرار می‌گیرد. سناریوی تاریخی (historical) برای دورۀ گذشته و سناریوی RCP8.5 برای دورۀ آینده به‌کار رفته است. مطالعه موسِمی تابستانه مبتنی بر دیدگاه فعالیت موج در ترازهای فوقانی وردسپهر است. نتایج نشان می-دهد که تا اواخر قرن بیست‌و‌یکم، گردش‌های موسِمی تابستانه در عرض‌های جنب‌حاره‌ای جنوب‌غرب و جنوب آسیا تضعیف خواهند شد؛ بدین صورت که بیشینۀ فعالیت و شکست موج از عرض‌های جنب‌حاره‌ای به عرض‌های میانی و شمالی جابه‌جا می‌شوند. همچنین، بسته‌موج مدیترانه‌ای موسِمی تضعیف و دچار عقب‌نشینی غرب‌سو و قطب‌سو می-گردد که نتیجه‌ای نامطلوب از نظر انتقال فعالیت سامانه‌های همدیدی به شمال و شمال‌غرب ایران است.
کلیدواژه ها
 
Title
Response of summer Monsoon upper-tropospheric circulation to climate change in Southwest Asia
Authors
Abstract
In this study, the “MPI-ESM-LR” model output from phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) is analyzed to assess the response of summer monsoon to climate change in Southwest Asia. Historical scenario is used for the past and RCP8.5 scenario is used as the projection for the future period. The conservation of wave activity is applied as a diagnostic tool to investigate the eddy activity dynamics. Upper-tropospheric Monsoon circulation in Southwest Asia is found to be attenuated at the end of 21st century. Also, the wave breaking and wave activity maxima over Eastern-Mediterranean, Middle-East, Caspian Sea and Aral will undergo a poleward shift. This means a decrease in wave activity and wave breaking in Iran which could result in less summer synoptic wave activity in the northern and northwestern parts of Iran in the future.
Keywords
Summer Monsoon, Climate change, wave activity, CMIP5 models, historical scenario, RCP8.5 scenario