انطباق شاخص‌های ناپایداری جو در داده‌های GFS با توفان‌های تندری ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1076-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی کارایی استفاده از داده‌های شبکه‌ای GFS در شناسایی توزیع زمانی و مکانی توفان‌های تندری در ایران می‌باشد. که در یک دوره ده ساله (2016-2007)، ماه‌های آوریل و می به عنوان ماه‌هایی که بیشترین توفان تندری رخ داده است انتخاب شد و 14روز را براساس بیشترین رخداد توفان انتخاب و شاخص‌های ناپایداری KI، LI و TT محاسبه و با نرم افزار ArcGis به روش کریجینگ پهنه بندی صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد مقادیر پهنه بندی شده شاخص LI و TT در هر 14 روز و KI در 12 روز منتخب با گزارش رعدوبرق در ایستگاه‌ها همخوانی بسیار زیاد دارد. شاخص KI در دو روز (29/04/2010 و 27/05/2014) و TTدر دو روز (29/04/2010 و 19/05/2011) با همه ایستگاه ها همخوانی نداشته با این حال بیشتر ایستگاه ها تطابق را نشان می دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Confidence of instability indexes in GFS data with thunderstorms in Iran
Authors
Abstract
The main goal of this study is analyzing the efficiency of GFS gridded data in identifying the temporal and spatial distribution of thunderstorm events in Iran. In the period of 10 years (2007-2016), 14 days of April and May were selected based on the highest storm events. Indexes of KI, LI and TT are computed in grid points to analyze instability condition over Iran and ArcGIS software is used to interpolation by Kriging method. The result shows that the LI index in each selected 14 days and the KI in 12 days have very consistent with highest thunderstorms reported in the stations. KI is observed in two days (29/04/2010 and 27/05/2014) and TT in two days (29/04/2010 and 19/05/2011), don’t have confidence with all reported thunderstorms but more stations show confidence with instability conditions in these days.
Keywords
Thunderstorm, GFS, instability index, Statistical analysis, Zoning