مطالعات ژئوالکتریک در محدوده آلودگی ناشی از نشت هیدروکربن در جنوب تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1086-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف اصلی این مقاله مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک به منظور تعیین محدوده آلودگی ناشی از نشت هیدروکربن در حوالی چاه آلوده در جنوب تهران می باشد. در مرحله اول به منظور بررسی آلودگی، برداشت یک بعدی، دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی و روش پتانسیل خودزا صورت گرفت و نقشه ای تحت عنوان نقشه آلودگی تهیه شد. بعد از گذشت حدودا شش ماه با هدف تعیین محدوده جدید آلودگی جدید، برداشت به روشTime-lapse انجام گردید و نقشه جدید آلودگی تهیه شد. با مطالعات انجام شده در این محدوده, مساحت آلودگی و کاهش گستره آلودگی با گذشت زمان و پمپاژ چاه آلوده مشخص شد. براین‌اساس، نقشه‌های آلودگی بیانگر عقب نشینی آلودگی‌های هیدروکربنی می‌باشد، به بیان دیگر با گذشت زمان مساحت منطقه آلوده کاهش یافته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Geophysical assessment of hydrocarbon contaminated area in the south of Tehran
Authors
Abstract
The main objective of this paper is to study geophysical studies by using geoelectric method to determine the extent of contamination area caused by hydrocarbon leakage near to a contaminated well in southern Tehran. In the first stage, one-dimensional, two-dimensional resistivity and self-potential acquisition were carried out to study the pollution area then contamination map was prepared. After about six months, the time-lapse method was taken to create new contamination map. In the research, the extent of contamination and the reduction of the spread of contamination over time were determined. By comparing contaminations map, it was reveal that over time, the area of the contaminated area has declined.
Keywords
Geophysics, Resistivity, Chargeability, Hydrocarbon contamination, Time-lapse