مطالعه ساختار زمین شناسی با استفاده از توموگرافی الکتریکی در محل ساختگاه تونل در شرق تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1087-NIGS
نویسندگان
چکیده
فرآیند تونل سازی یکی از فعالیتهای مهم عمرانی می‌باشد که به شدت به شرایط زمین‌شناسی و لیتولوژی ساختگاه وابسته می‌باشد. به همین علت پیش بینی و شناسایی مناطق مخاطره انگیز نظیر مناطق گسل خورده و خرد شده در محل ساختگاه تونل بسیار مهم است. روش‌های کاربردی برای این منظور به دو دسته کلی روشهای تخریبی و غیر تخریبی تقسیم بندی می‌شوند. در تحقیق حاضر به کمک روش غیر تخریبی ژئوفیزیک به شناسایی ساختار زمین شناسی و گسل‌ها پرداخته شده است. در این مطالعه از روش تلفیقی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی به روش توموگرافی الکتریکی، استفاده گردید. روش توموگرافی الکتریکی یکی از مهمترین روش‌های ژئوفیزیکی در به نقشه در آوردن اطلاعات زیر سطحی براساس شارژ پذیری و مقاومت ویژه الکتریکی می‌باشد. مطالعات زمین شناسی صورت گرفته و نتایج حفاری در امتداد تونل حاکی از انطباق داد‌ه‌های توموگرافی با نقشه زمین شناسی و ازبیلت (چون ساخت) تونل می‌باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Geological structure study using electrical tomography at the site of the tunnel in East Tehran
Authors
Abstract
Tunneling process is one of the most important construction activities that heavily depends on the site geological conditions. For this reason, it is very important to identify and predict the geological hazardous zones such as faults and crushed zones at tunnel construction site. Applied methods for this purpose are divided into two general categories: destructive and nondestructive methods. A combination of resistivity and induction polarization, electrical tomography, is used in this study. Electrical tomography is one of the important geophysical methods, which is based on the mapping of sub-surface data of chargeability and resistivity. According to the geological studies and the drilling results along the tunnel, indicate that there is a good conformity between electrical tomography data with the geological map and the tunnel as built map.
Keywords
Tunneling, Resistivity, Chargeability, Electrical tomography