ساختار سرعتی در تهران با استفاده از توموگرافی موج p

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1092-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش با استفاده از زمان رسید امواج P ثبت شده از زمین‌لرزه‌های با بزرگی کوچکتر از 4، ساختار سه بعدی سرعتی در تهران تعیین می‌شود. برای این منظور از داده‌های ایستگاه‌های‌ وابسته به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نیز مرکز لرزه‌نگاری کشوری در بازه زمانی 2004 تا 2016 استفاده شده است. از مجموع زمین-لرزه‌های ثبت شده در این ایستگاه‌ها، شکل موج‌های مربوط به 379 رویداد برای توموگرافی به‌گونه‌ای انتخاب شدند تا نتایج دارای کمترین اثرات ناشی از خطا‌های انسانی (مانند خواندن فاز) یا محاسباتی (مانند خطای مکان‌یابی) باشد. نتایج حاصل بیانگر سه ویژگی بارز تکتونیکی شامل بی‌هنجاری پرسرعت در کوه‌های شمال تهران و کوه‌های شرق تهران، و همچنین بی‌هنجاری تقریبا کم‌سرعت در دشت مثلثی مرکزی تهران می‌باشد. از طرفی گسل شمال تهران، گسل شمال-جنوب ری و بخش‌هایی از گسل کهریزک در این گستره، با بی‌هنجاری کم‌سرعت به‌وضوح قابل ملاحظه می‌باشد. نقشه‌های توموگرافی در این گستره نشان می‌دهد که ناحیه تهران دارای لایه‌ای به ضخامت 6 کیلومتر است که بر روی سنگ بستری با سرعت ثابت تا عمق 20 کیلومتری قرار دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity structure in Tehran using P-wave tomography
Authors
Abstract
In this study, 3-D crustal velocity structure of Tehran is determined using first P-wave arrival times of events with magnitudes less than 4. For this purpose, we use data from stations run and operated by Tehran Disaster Management and Mitigation Organization (TDMMO) and Iranian Seismological Center (IRSC) which were recorded between 2004 and 2016. Of the total earthquakes recorded, 379 events were selected for the tomography so that the results would have the least effect of human mistakes (e.g. phase picking) or computational errors (e.g. location uncertainties). Results show three tectonic characteristics including high-velocity anomalies in north and east Tehran Mountains, and low-velocity anomaly in triangular Tehran basin. Furthermore, North Tehran Fault, north-south Ray Fault, and some parts of Kahrizak Fault clearly indicate low-velocity anomalies. The tomographic maps show that the Tehran region contains of a layer with thickness of 6 km which is located over bedrock with constant velocity up to 20 km.
Keywords
Local earthquake tomography, Velocity structure, SIMULPS14, Tehran