برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از تکنیک های سنجش از دور

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1096-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه بارش برآورد شده توسط ماهواره TRMM با تفکیک دو نوع رژیم بارشی همرفتی و پوشنی مبتنی بر میزان گرمای نهان آزاد شده در بازه 13 ساله (2010-1998) به صورت ماهانه استخراج گردیدند و هسته های پر بارش در مناطق مختلف کشور با هدف کاربری در فعالیت های بارور سازی ابرها شناسایی شدند. مهمترین نتایج این مطالعه نشان داد که تمرکز زیاد بارش‌های همرفتی به ترتیب در ارتفاعات شمال غرب کشور، زاگرس میانی و البرز مرکزی می باشد. بارش های پوشنی نیز الگوی مشابهی با بارش های همرفتی دارند اما مقادیر بارش به مراتب کمتر از بارش های همرفتی است و در بیشترین و کمترین بارش های پوشنی و همرفتی، به ترتیب اختلاف بین 100 تا 200 میلی متر در ماه مشاهده می شود. به نظر می رسد برآورد بارش در منطقه زابل بیشتر از حد انتظار باشد و در منطقه جنوب غرب ایران نیز تخمین مناسبی از برآورد بارش ها دیده نمی شود.
کلیدواژه ها
 
Title
The estimation of type and amount rainfall using remote sensing techniques
Authors
Abstract
In this study, two types of monthly convective and stratiform rainfall estimation have been derived using TRMM satellite based on rate latent heat release during 13 years (1998-2010) and high rainfall cores were identified over various regions of country aimed at cloud seeding operations usage. The most important results of this study showed that high concentration of convective rainfall are over the high elevations of Northwest, middle of Zagros and Central Alborz respectively. The pattern of stratiform and convective rainfall are similar but the amount of stratiform rainfall is far less than convective rainfall and the difference of the maximum and minimum of stratiform and convective rainfalls have been seen about 100 to 200 mm per month respectively. It seems that the rainfall estimation over Zabol region is overestimate and has not suitable estimation over southwest of Iran.
Keywords
convective precipitation, stratiform rainfall, latent heat and TRMM satellite