تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1101-NIGS
نویسندگان
چکیده
آشکارسازهای لبه داده‌های میدان پتانسیل مورد استفاده، دارای معایبی هستند که نمی‌توانند لبه‌های توده‌های زمین‌شناسی عمیق را به‌طور دقیق و برجسته مشخص کنند. در اینجا برای غلبه بر مشکل تعیین لبه‌های توده‌های زمین‌شناسی عمیق و همچنین برای ارتقای بی‌هنجاری‌های مغناطیسی، از مجموعه‌ای از آشکارسازهای بهنجارشده سیگنال تحلیلی ارتقایافته، گرادیان افقی کل، مشتق افقی کل بهنجار شده و فیلتر زایه تتا استفاده می‌شود. این روش‌ها بر روی مدل مصنوعی و واقعی اعمال شده و اثربخشی آن‌ها با مقایسه نتایج به‌دست‌ آمده، ارزیابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که این روش‌های بهنجار شده حساسیت کمتری به تغییرات عمق منابع داشته و می‌توانند لبه‌ها را واضح‌تر و دقیق‌تر ترسیم کنند و در بین فیلترهای مورد استفاده، فیلتر مرتبه دوم سیگنال تحلیلی بهنجارشده بهترین پاسخ را از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
The edge detection of the potential field data with the normalized methods
Authors
Abstract
The existing edge detectors have the disadvantages that they cannot identify the edges of deep geological bodies precisely and clearly. In order to overcome the problem of displayed edges of deep geological bodies and also to enhance the magnetic anomalies, we use the normalized enhanced analytic signal detectors, total horizontal derivative (THD), normalized total horizontal derivative (TDX), and the Theta angle filter. The methods are applied to synthetic and real data and evaluated their effectiveness by comparing the obtained results. The results show that the normalized methods are less sensitive to variations in the depth of the sources and can delineate the edges more clearly and precisely and among these filters, the Normalized Second-order enhanced Analytic Signal (NSAS) gives the best result.
Keywords
Magnetic anomalies, Normalization, Edge detection, Analytic signal, Filter, Potential field