بررسی بارش‌های سرد در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1105-NIGS
نویسندگان
چکیده
بارش سرد فرین، بارش‌ جامد در فصل سرد سال است. به‌منظور مدیریت بحران حاصل از بارش سرد فرین، پیش‌بینی این رخداد در مناطق کوهستانی ضروری است. در پژوهش حاضر، سازوکار همدید در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی در مناطق غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده‌های ایستگاه‌های همدیدی منطقۀ زاگرس و داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR استفاده گردیده است. نقشه‌های همدیدی با استفاده از نرم افزار GrADS ترسیم شده‌اند. بررسی نقشه‌های همدیدی نشان می‌دهد که وقوع بارش‌های سرد فرین حاصل جفت‌شدگی سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی هستند. در اثنای جفت‌شدگی این دو سامانه مقادیر زیاد رطوبت همگرا شده و سبب تجمع مقادیر زیاد رطوبت می‌شود، که نتیجه آن بارندگی‌های سیل‌آسا است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the extreme cold precipitations during coupling Mediterranean and Sudanian systems
Authors
Abstract
The extreme cold precipitation is solid precipitation in cold season. In order to manage of disaster resulted from extreme cold precipitation, forecasting of this event is essential in mountainous regions. At present research, synoptical mechanism during coupling Mediterranean and Sudanian systems are investigated in Iranian western regions. For this purpose, synoptical stations at Zagros region and NCEP/NCAR reanalysis data are used. Using GrADS software, synoptic maps are plotted. Investigation of the synoptic maps shows that occurring of the extreme cold precipitations resulted from coupling Mediterranean and Sudanian systems. During the coupling of the Mediterranean and Sudanian systems, a lot of humidity converges that causes the aggregation of the humidity.
Keywords
extreme cold precipitation, cold season, synoptic mechanisms, coupling, Mediterranean system, Sudanian system