مدل چشمه زمینلرزه 1396 سرپل- ذهاب و اثر آن بر پراکندگی خسارات ساختمانی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1393-NIGS
نویسندگان
چکیده
در بیست و یکم آبان ماه 1396 ساعت 48/21 به وقت محلی زمین‌لرزه سرپل-ذهاب با بزرگای 3/7 در نزدیکی شهر ازگله در استان کرمانشاه واقع در شمال غرب ایران به وقوع پیوست. بررسی پراکندگی بیشینه شتابهای ثبت شده و شدت تخریبهای شدید ساختمانی حاصل از این زمینلرزه نشان می‌دهد که خسارات در مناطق و جهات خاصی در اطراف گسل مسبب تجمع یافته و از میزان آن در دیگر مناطق به سرعت کاسته می‌شود. این امر بیانگر تاثیرپذیری شدید حرکات توانمند زمین در سطح از فرایند گسلش در عمق شامل جهت انتشار گسیختگی، مقادیر لغزش، الگوی لغزش در سطح گسل و غیره می‌باشد. در این مقاله به کمک تحلیل برگشتی شتابنگاشتهای ثبت شده در حوزه نزدیک گسل، پارامترهای عمومی (مختصات کانونی، عمق، شیب، امتداد) و خاص چشمه (مقادیر لغزش، الگوی لغزش، سرعت انتشار گسیختگی و ....) تعیین و ارتباط آن با پراکندگی حرکات توانمند زمین و میزان خسارات ساختمانی تشریح شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Source model of the 2017 Sarepole-Zahab earthquake and its effect on damage distributions
Authors
Abstract
On November 17, 2017 at 21:48 (local time), a devastating earthquake of Mw =7.3 occurred at (34.91ºN, 45.96ºE), near Ezgele City in Kermansha province, Iran. The earthquake shake large areas in west and north-west of Iran, and east of Iraq. Meanwhile, the damaged areas were focused near the causative fault located in south-west of Iran. The ground motion distribution in the area show large dependence to the rupture parameters including rupture direction, slip direction and pattern, slip velocity etc. The recorded ground motion in Sarepole-Zahab City shows a long-period pulse resulted the largest PGA of 0.67g in the area. In this paper, source model of 2017 Sarepole-Zahab earthquake was investigated using reverse analysis of near-source ground motions, and examined its relation with observed damaged in the area.
Keywords
Sarepole-Zahab earthquake (2017), source model, near-fault ground motion