بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1108-NIGS
نویسندگان
چکیده
بسیاری از برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس در مناطق کوهستانی انجام می‌شود. بنابراین بررسی اثر تغییرات توپوگرافی سطحی بر روی پاسخ الکترومغناطیس و نتایج معکوس‌سازی امری لازم محسوب می-شود. در تحقیق حاضر توپوگرافی با استفاده از روش المان محدود دو و نیم بعدی شبیه‌سازی شده است. مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهد که تپه، یک ناهنجاری با مقاومت ویژه الکتریکی بالا تولید می‌کند، در حالیکه پای تپه، جایی که شیب تغییر می‌کند، منجر به ناهنجاری با مقاومت ویژه پایین می‌شود؛ برعکس، نوعی ناهنجاری با مقاومت ویژه کم یک پاسخ طبیعی است که از داده‌ها بر روی دره حاصل می‌شود. همچنین، اطراف دره‌ها باعث انحراف مقاومت ویژه به سمت مقادیر بالا می‌شود. بنابراین، اعمال توپوگرافی در روند مدل‌سازی و معکوس‌سازی این نوع داده‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت با استفاده از مدل مصنوعی دارای توپوگرافی سطحی، اثربخشی رویکرد پیشنهادی برای ارزیابی ساختار مقاومت ویژه زیر‌سطحی از طریق داده‌های الکترومغناطیس اثبات شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of topographic effects in frequency-domain helicopter-borne electromagnetics surveys
Authors
Abstract
Since the responses in frequency-domain helicopter-borne electromagnetic (FDHEM) are affected by topographic variations, especially in mountainous terrains, few number of improvements have taken into account certain surface elevation variations along the survey to damp EM response perturbations caused by the surface geometry. We simulate the response to topography using a 2.5-D finite element method. Modelling illustrates a hill produces a high-resistivity anomaly, while the foot where the slope inclination in the hill changes leads to a low-resistivity anomaly; conversely, it seems that low-resistivity anomaly is a natural response that is elicited from the data are obtained over the valley. Moreover, valley sides causes high-resistivity anomaly. It is therefore necessary to include topography in the modelling and inversion procedure to recover resistivity model with true surface features of earth. The example of a topographical field FDHEM data inversion shows the efficacy of the presented approach to appraise the subsurface resistivity structure.
Keywords
Frequency-domain helicopter-borne electromagnetic, topography effects, 2.5D finite element method, 2.5D resistivity structure