کاربرد روش‌های مختلف پردازش داده ماهواره‌ای استر، مطالعه موردی کانسار مس-طلا پورفیری دالی شمالی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1119-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق دگرسانی‌های هیدروترمال فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک که در ارتباط با کانی‌سازی مس-طلا پورفیری کانسار دالی شمالی هستند با روش‌های مختلف پردازش داده‌های ماهواره‌ای استر منجمله ‌ترکیب رنگی کاذب(FCC)، نسبت باندی(BR)، آنالیز مولفه اصلی(PCA)، فیلترگذاری تطبیقی(MF)، کمترین مربعات خطا(LS-Fit) بارز سازی شده و با روش ضریب شاخص بهینه(OIF) بهترین ترکیب رنگی آن‌ها مشخص شد. از مقایسه نتایج روش‌های مختلف با نقشه زمین شناسی 1:10000 منطقه می‌توان نتیجه گرفت مناطق دگرسانی شناسایی شده حاصل از مطالعات دورسنجی، همپوشانی قابل قبولی با داده‌های نقشه زمین شناسی دارند و روش LS-Fit نسبت به سایر روش‌ها درجداسازی مناطق دگرسانی در منطقه بهتر عمل کرده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of various processing methods of ASTER Data, Case study northern Dalli Cu-Au porphyry deposit
Authors
Abstract
In this research, hydrothermal alteration areas include phyllic, argillic and propylitic that are associated with Cu-Au porphyry mineralization are investigated by various methods of processing ASTER data. These methods are False Color Composite (FCC), Band Ratio (BR), Principal Component Analysis (PCA), Matched Filtering (MF) and Least Squares Fit (LS-Fit). Optimum Index Factor (OIF) method was then used to select the best color combinations. Comparing the results of different methods with the data of 1:10000 geological map, indicates that recognized alteration areas of remote sensing data have an acceptable agreement with those of the geological map. It was also found that the LS-Fit method is the best method for separating of alteration areas in the region.
Keywords
Remote sensing, ASTER data processing, Dalli deposit, PCA, LS-Fit, MF