تحلیل عددی یک روش میدانی برای کاهش نوفه موج ریلی در برداشت VSP

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1111-NIGS
نویسندگان
چکیده
کاهش ارتعاشات سطحی موج ریلی که باعث ایجاد امواج لوله ای در برداشت درون چاهی می گردد، بررسی می شود. اثرات پارامترها روی پارامترهای مختلف یک سد به کمک مدل المان محدود امتحان می گردند. این مدل شامل لایه خاکی روی سنگ بستر می باشد. عمق خندق و ضریب کشسانی مهمترین پارامتر برای محیط جامد می باشند. برای محیط سیال به عنوان محیط طبیعی فیلتر کننده امواج، فرمول بندی المان محدود جفت شده سیال و خاک، به کار گرفته شد. مهمترین هدف این مطالعه، بررسی ساز و کار استفاده از سدها برای کمینه کردن امواج ریلی در عملیات VSP با ویبراتور بود.
کلیدواژه ها
 
Title
Numerical analysis of a field method for reduction of tube noise in VSP acquisition
Authors
Abstract
Reduction in Rayleigh wave’s ground vibrations which cause to produce tube waves in borehole survey is investigated by the use of barriers. The effects of parameters on various types of barriers were examined by the use of a finite element model. The model involved a layered soil and bedrock. The depth of a trench and the elastic modulus of a solid back-fill material were found to be the most important parameters to consider. Infiltration of water was found to decrease the achieved reduction. The main objective of the study was to investigate the use of barriers for minimizing Rayleigh waves in vibratory VSP acquisition.
Keywords
Rayleigh wave Reduction, wave barrier, VSP acquisition, FE method