بررسی اثرات زلزله برآبخوان ها وترازآب های زیرزمینی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1123-NIGS
نویسندگان
چکیده
با وقوع زمین لرزه، بخشی از انرژی آزاد شده به صورت امواج طولی یا عرضی با سرعتی که به جنس محیط انتشار بستگی دارد، ازکانون زلزله در همه راستاها منتشر می شود. پاسخ محیط به امواج طولی به صورت تراکم و انبساط محیط ظاهر می شود. در این مطالعه، اثر زلزله فروردین 1392 کاکی (واقع در استان بوشهر) بر روی سطح تراز آب چاه های کشاورزی مناطق مجاور کانون زمین لرزه در محدوده ای با شعاع 50 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است. تراکم آبخوان تحت تاثیر انتشار امواج زمین لرزه موجب جریان آب به تراز بالاتر می گردد. به منظور راستی آزمایی این رویداد، تراز آب چاه های پیرامون کانون زلزله در ماه‌های متوالی در سال های قبل، حین و بعد از وقوع رویداد با هم مقایسه شد. نتیجه این مقایسه، مشاهده تاثیرپذیری تراز آب چاه ها در جهت انتشار امواج طولی یا استرین نرمال است. چاه هایی که در راستای تابش امواج تراکمی هستند، افزایش تراز قابل توجهی نشان می دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the effect of earthquake on aquifers groundwater level
Authors
Abstract
With the onset of an earthquake, part of the released energy is propagated in the form of waves in the environment. These waves, propagate in all directions longitudinally or transversally at the speed that depends on the nature of the propagation environment. The environment response to longitudinal waves appears as the compression and expansion of the medium in the propagation pathway. In this study, the level of groundwater wells in adjacent areas of the earthquake in April 2013 in Kaki (Bushehr province) has been investigated. We have considered all the wells up to 50 km far away from the epicenter of the earthquake. The compressed of the aquifer is under the influence of the release of earthquake waves which causes the flow of water to rise to a higher level. The occurrence of this phenomenon is expected especially for sedimentary aquifers. In order to verify this event, the water wells around the earthquake center were compared over five consecutive months in the preceding years, during and after the event. The result of this comparison is the observation of the effect of the water level of the wells on the propagation of longitudinal waves or normal strains. Wells in the direction of compaction waves show a significant increase.
Keywords
longitudinal wave, pathway, Propagation, normal strain, compaction