تحلیل همبستگی مکانی داده های شبکه شتابنگاری ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1132-NIGS
نویسندگان
چکیده
مقادیر جنبش زمین حاصل از یک زلزله ثبت شده در ایستگاه های مجاور دارای همبستگی مکانی هستند. وجود این همبستگی در نتیجه شرایط مشترک و مشابه چشمه زلزله، مسیر انتشار موج و ساختگاه است. مقدار همبستگی مکانی با افزایش فاصله جدایش بین دو ایستگاه کاهش می یابد. لزوم مدل سازی این روند تغییرات در همبستگی مکانی در ارزیابی ریسک لرزه ای زیرساخت ها رخ می نماید. از آنجا که شرایط پیچیده تکتونیکی ایران منجر به وقوع تعداد زیادی زلزله مخرب شده است، بررسی همبستگی مکانی را می توان به عنوان گامی موثر در ارزیابی ریسک لرزه ای در ایران به حساب آورد. به این منظور، در این پژوهش تحلیل همبستگی مکانی بر روی داده های شبکه شتابنگاری ایران انجام پذیرفته است و دو تابع نمایی و گوسی به سمیواریوگرام های به دست آمده برازش گردید. نتایج حاصل نشان دهنده انطباق بیشتر مدل گوسی با مقادیر همبستگی مکانی در فواصل جدایش کوتاهتر است. مدل نمایی به دست آمده برای افت همبستگی مکانی مشابه با میانگین مدل های ارائه شده در مطالعات پیشین است.
کلیدواژه ها
 
Title
Spatial Correlation Analysis of Iranian Strong-Motion Dataset
Authors
Abstract
Ground motions recorded from a specific earthquake at nearby sites are spatially correlated. This correlation is as a result of common earthquake source properties, similar propagation path and local soil conditions. The spatial correlation decreases by increasing the separation distance. The necessity of spatial correlation modeling is exposed especially in seismic risk assessment of infrastructure. Due to the fact that the complicated tectonic setting of Iran has resulted in the numerous destructive earthquakes, Investigation of spatial correlation would be an effective step towards more accurate evaluation of seismic risk in Iran. For this propose, correlation analysis is carried out using Iranian strong motion dataset and Gaussian and exponential functional forms are fitted to the experimental semivariograms. The obtained results show that Gaussian model can better fit the values at shorter separation distances. The proposed spatial correlation decay evaluated by exponential model is comparable with correlation values presented by previous studies.
Keywords
Strong-motion, Residual analysis, Spatial correlation, Seismic risk, Iran, Semivariogram