تصویرپردازی ژئوالکتریکی گسل دورود به منظور شناسایی ناهنجاری آبخوان و اکتشاف آب‌زیرزمینی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1137-NIGS
نویسندگان
چکیده
جهت اکتشاف آب‌زیرزمینی و شناخت بهتر آبخوان و رسوبات آن برداشت ژئوالکتریک با حجم 83 سونداژ با آرایه شلومبرژه با طول خط جریان AB=1000-1200 m در دشت چالان چولان، شمال لرستان، صورت گرفته است. پس از تفسیر یک بعدی سونداژها و تهیه نقشه‌‌های مقاومت و ضخامت حقیقی و مقاومت عرضی آبخوان، بهترین نقاط جهت حفر چاه‌ برای تامین آب شرب شهر چالان‌چولان مشخص شده است. با بررسی مقاطع دوبعدی تصویرپردازی الکتریکی و مقاطع لیتولوژی حاصل از تفسیر آنها ویژگی‌های رسوبات دشت و ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت با آهک‌های حاشیه غربی دشت مشخص شده است. بر روی مقاطع تصویرپردازی لیتوژئوالکتریک، عملکرد گسل دورود با تغییرات ناگهانی ضخامت آبخوان و توزیع اندازه ذارت رسوب از شن به سیلت و تغییرات مشخص شده است. بر اساس تفسیر سونداژها، سنگ کف آبخوان آبرفتی در فرودیواره گسل تا عمق 300 متری تعیین نشده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Geoelectrical imaging of Doroud Fault in order to identification of aquifer anomalies and groundwater exploration
Authors
Abstract
In order to groundwater exploration and understanding the aquifer layers, 83 vertical electrical sounding (VES) of Schlumberger array were measured with AB=1000-1200 m in Chalan Chulan plain, north Lorestan. The best locations for drilling of water wells in Chalan Chulan determined using true resistivity, aquifer thickness, and RT maps of the aquifer. The subsurface lithology and the hydrogeological connection between the alluvial aquifer and limestones are indicated using two-dimensional sections of electrical imaging and lithological sections. The sudden changes in aquifer thickness and grain size distribution from gravel to silt due to the function of Doroud fault were characterized using imaging and litho-geoelectrical sections. The bedrock of the alluvial aquifer in footwall of the fault is not determined to 300m in depths based on VES interpretation.
Keywords
Aquifer, Geoelectrical imaging, Transverse resistivity, Doroud Fault, Chalan Chulan