نشانگرهای لرزهای بافتی جدید مبتنی بر هیستوگرام گرادیان جهتی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1141-NIGS
نویسندگان
چکیده
نشانگرهای بافتی، دسته مهمی از نشانگرهای لرزه‌ای هستند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از تعمیم روش‌های مورد استفاده در پردازش تصویر در لرزه‌شناسی به دست آمده‌اند. این نشانگرها در شناسایی رویداد‌های زمین‌شناسی مانند گنبد نمکی، کانال‌های مدفون و غیره که در مقاطع لرزه‌ای دارای بافتی متفاوت از محیط در برگیرنده آن‌ها دارند، استفاده می‌شود. هیستوگرام گرادیان جهتی یکی از ابزارهای متداول در پردازش تصویر است که در شناسایی اهداف در در تصاویر استفاده می‌شود. در این مقاله نشانگرهای لرزه‌ای بافتی جدیدی بر مبنای هیستوگرام گرادیان جهتی معرفی می‌شود که می‌توان از آن در مقاطع لرزه‌ای جهت شناسایی رویدادهایی نظیر گنبدهای نمکی استفاده نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
New seismic texture attribute based on histogram of orientated gradient
Authors
Abstract
Texture attributes are an important category of seismic attributes, that’s a significant number of them are derived from the generalization of image processing techniques in exploration seismology. These type of seismic attributes are used to identify geologic events such as salt domes, buried channels, etc., which have a different texture than surrounding layers in seismic sections. Histogram of orientation gradient is one of the common tools in image processing that is used to identify targets in images. In this paper, new texture seismic attributes are introduced based on the histogram of orientation gradient that can be used in seismic sections to identify events such as salt domes.
Keywords
seismic data interpretation, attribute, texture attribute, histogram of orientation gradient, Image processing, salt dome