زمین لرزه های گستره کرمان با تاکیدی بر زمین لرزه های اخیر هجدک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1142-NIGS
نویسندگان
چکیده
دردهه های گذشته، زمین لرزه های مخرب متعدی بهمراه گسیختگی سطحی باعث تخریب و تلفات سنگین در استان
کرمان و در مرز جنوب غربی بلوک لوت شده اند. سه زمین لرزه با بزرگای حدود 6 در فاصله زمانی 12 روز و بیش از
2 در 08 روز اول در گستره مورد مطالعه رخ دادند. سازوکار رو رانده بدست آمده در / 088 پسلرزه با بزرگای بیش از 5
این مطالعه با شواهد زمین شناسی و نوع گسلهای منطقه همخوانی دارند. تعیین محل مجدد این زمین لرزه ها و
پسلرزه ها حداقل سه آرایش متفاوتی را نشان می دهند. در این ناحیه گسل های متعدد و فعال وجود دارند و بنظر
میرسد زمین لرزه های با بزرگای بالای 6 در گسل های متفاوت و مجاور هم رخ داده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه
6 گردیده / 6 باعث تحریک گسل های اطراف و وقوع دو زلزله با بزرگای 6 و 2 / گرفت که وقوع اولین زلزله با بزرگای 2
است. با توجه به سابقه لرزه خیزی و توزیع گسلهای منطقه به نظر می رسد فعالیت گسلها و وقوع زمین لرزه ها در
آینده نیز استمرار داشته باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquakes in Kerman region with emphasis on the recent earthquakes in Hojedk
Authors
Abstract
In past decades, many destructive earthquakes with surface ruptures caused heavy destruction and human loss in Kerman province and along the south west boundary of Lut block. Within 12 days, three earthquakes with magnitudes about 6 occurred in the study region. More than 800 aftershocks with magnitudes greater than 2.5 occurred during the first 40 days. The reverse mechanism of earthquakes obtained in this study is in agreement with the geological evidence and the type of faults in the region. The relocation of earthquakes and aftershocks indicates at least three different trends. There are several active faults in this region. It seems that the earthquakes with magnitude greater than 6 occurred along different adjacent faults. Thus, it is concluded that the occurrence of first earthquake with magnitude 6.2 has affected the sourounding faults and has caused the following two earthquakes with magnitudes 6 and 6.2. Regarding the seismicity background and the distribution of active faults in the region, The activity of faults and the occurrence of earthquakes in future is not out of expectation.
Keywords
Seismicity of Kerman, Hojedk earthquakes, Earthquake parameters, Aftershocks