نقش امواج صوتی در بارش ابرهای گرم و سرد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1143-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از سازوکارهای طبیعی در ابرها برای تشکیل قطرات باران، پس از فرایند رشد میعانی هسته‌های اولیه ابر، هم‌آمیزی قطرک‌های ابر است. هم‌آمیزی یکی از مهم‌ترین فرایندهایی است که در تشکیل قطرات باران شرکت دارد. یکی از روش‌های نوین برای افزایش هم‌آمیزی قطرک‌ها استفاده از امواج صوتی است. در پژوهش حاضر، هم‌آمیزی قطرک‌ها در دو نوع ابر گرم و سرد به‌کمک امواج صوتی با بسامد‌های مختلف به‌صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، هم‌آمیزی قطرک‌ها با افزایش بسامد کاهش می‌یابد. هم‌چنین نتایج مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهد که کاهش دما در ابر منجر به افزایش هم‌آمیزی قطرک‌ها می‌گردد. در نتیجه استفاده از امواج صوتی در ابر سرد، بازدهی بیشتری نسبت به ابر گرم خواهد داشت.
کلیدواژه ها
 
Title
The role of acoustic waves in precipitation of warm and cold clouds
Authors
Abstract
One of the natural mechanisms in the clouds for the formation of rain drops, after the process of condensate growth of the primary nuclei of the cloud, is the mixing of the cloud droplets. Mixing is the most important processes involved in the formation of rain drops. One of the modern methods to increase the mixing of the droplets is the use of the sound waves. At present research, mixing of droplets in two types of cold and warm clouds are theoretically investigated using sound waves with various frequencies. The results show that the mixing of droplets decreases with increasing frequency. Also, the results of modeling show that temperature decrease in cloud leads to an increase in the mixing of the droplets. As a result, the use of sound waves in a cold cloud will have more efficiency than the warm cloud.
Keywords
Mixing, sound waves, warm cloud, cold cloud, Precipitation, cloud droplets