بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1144-NIGS
نویسندگان
چکیده
بررسی پارامترهای لرزه خیزی هر منطقه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی از توزیع تنش و موقعیت زلزله‌های آینده در آن منطقه را ارائه نماید. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات زمین لرزه های حادث شده در محدوده استان لرزه زمین ساختی کپه داغ واقع در شمال شرق ایران در بازه زمانی ژانویه 2006 الی ژوئیه 2017، پارامترهای مربوط به لرزه خیزی به همراه دوره بازگشت زمین لرزه های با بزرگای 5.5 و 6 ، با استفاده از رابطه فراوانی- بزرگی گوتنبرگ-ریشتر برآورد گردیده اند. اگرچه نقشه های دوره بازگشتTL(M) زمین لرزه ها نمایانگر آن است که حداقل تا 70 سال آینده زمین لرزه ای با بزرگی 6 در منطقه مورد مطالعه بوقوع نخواهد پیوست ولی توانایی محدوده غرب و شمال غرب آن را در رویداد زمین لرزه ای با بزرگی 5.5 تا 15 سال آینده نشان می دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation on Seismicity and Earthquakes Recurrence time of NE-Iran
Authors
Abstract
Investigation on seismic parameters of an area can provide valuable information on the distribution of stress and the location of future earthquakes on that area. In this study, using earthquakes catalogue of Kopet-Dagh as a seismotectonic province in north-east of Iran for the period of Jan. 2006 to Jun. 2017, we estimated the parameters related to seismicity of the area along with the recurrence time of earthquakes with magnitude 5.5 and 6, applying Gothenburg-Richter equation. Although the maps of recurrence time TL(M) for the desire magnitudes show the non-capability of study area for occurring an earthquake with magnitude 6 up to 70 years later, but they revealed capability of occurring an earthquake with magnitude 5.5 in the vicinity of West and North-west of area by 15 years later.
Keywords
Asperity, Recurrence, b-value, Kopet Dagh, magnitude completeness