بررسی و تحلیل پایداری دیواره چاه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1149-NIGS
نویسندگان
چکیده
پایداری چاه از شرایط مهم استخراج محسوب می شود.حفاری چاه ، اصلی ترین فعالیت به منظور دسترسی به مخزن نفتی و تولید نفت می باشد. در این مطالعه، گریزی به برخی از مشکلات پیش رو زده ایم. یکی از این مشکلات، ناپایداری سنگ ها است که باعث ریزش دیواره چاه می شود. تنش ها تاثیر زیادی بر روی سنگ ها میگذارند که می توانند یکی از علل ناپایداری دیواره چاه محسوب شوند. یکی دیگر از مشکلات حفاری وجود لایه های شیلی و ماسه ای می باشد،به طوری که لایه های شیلی با قرارگرقتن بر روی ذخایر نفتی مانع از استخراج مخازن هیدروکربونی می شوند. در این مطالعه، گریزی به این مشکلات و حدالامکان بیان راه حل هایی برای حل آن پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
investigation and analysis of well wall stability
Authors
Abstract
Well stability is considered as an important extraction condition.in this study,A failure to solve some of the problems.drilling a wee wall is one of the most important thing to access the oil reservoirs.One of these,instability of rocks which causes the wall to fall well.tensions have a great influence on the rocks which can be considered as one of the causes of instability in the well wall.Another problem of drilling is the presence of chilean and sandy layers,in such a way that chilean layers prevent the extraction of hydrocarbon reservoirs by placing an oil reserves.In this discussion,these problems have been addressed and some solutions have been presented.
Keywords
sustainability-Drilling a well wall-Chilean layers-sandy layers-