شناسایی گسل‌های رشته کوه بزقوش با استفاده از داده‌های مغناطیس-سنجی هوابرد، جنوب سراب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1151-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
رشته کوه بزقوش در شمال غرب ایران بین استان اردبیل و آذربایجان‌شرقی (جنوب شهر سراب) قرار گرفته است. سنگ‌های آتشفشانی سنوزوئیک آذرآواری سنوزوئیک گسترش چشمگیری در رشته کوه بزقوش دارند. گسل‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی در رشته کوه بزقوش اغلب به صورت خطی و کمانی می‌باشند. در این مقاله، با استفاده از فیلترهای زاویه کجی و گرادیان افقی مغناطیسی در محدوده رشته کوه بزقوش خطواره‌های مغناطیسی پنهان و زیرسطحی تشخیص داده شد. این خطواره‌های زاویه کجی و گرادیان افقی کل مغناطیسی کاملا منطبق با ساختارها، گسل‌های اصلی و فعال زمین‌شناسی در رشته کوه بزقوش بودند. و ساختارهای زیرسطحی دیگری نیز در محدوده با استفاده از این فیلترهای مغناطیسی شناسایی شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of Bozghosh mountain range faults using Aeromagnetic data, South of Sarab
Authors
Abstract
The mountain range is located in the northwest of Iran between Ardebil province and East Azarbaijan (southern city of Sarab). Cenozoic volcanic rocks are widely distributed in the mountainous region. The faults and geological structures in the mountain range are often linear and arched. In this paper, using magnetic angle gradient and gradient filters in the range of mountainous buccal patterns, the hidden and submerged magnetic paths were detected. These angles of inclination and the horizontal gradient of the entire magnetic field are in perfect agreement with the structures, main faults and active geology in the mountain range. Subterranean structures in the range were also identified using these magnetic filters.
Keywords
Sarab, Tilt Angle, THDR, Aeromagnetic, linear, Structures