تحلیل پسلرزه های زمینلرزه 27 مرداد 1993 مورموری در استان ایلام

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1154-NIGS
نویسندگان
چکیده
در 27 مرداد 1993 به وقت محلی 07:02:05 زمینلرزه ای به بزرگی Mw 6.2 در نزدیکی شهرستان مورموری و دهلران واقع در استان ایلام رخداد. پسلرزه های این زمینلرزه توسط یک شبکه لرزه نگاری موقت به مدت حدود سه ماه ثبت گردیده است در این مطالعه، پسلرزه های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری موقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا زمان رسید فازهای لرزه ای از شکل موج پسلرزه ها استخراج گردید سپس پسلرزه ها بصورت تکرخداد مکانیابی شدند. جهت بهبود مکانیابی پسلرزه ها، با استفاده از روش مکانیابی نسبی، مجددا مکانیابی شدند. توزیع سطحی پسلرزه های مورموری در دو ناحیه بهم پیوسته 15×35 کیلومترمربع و 7×20 کیلومترمربع گسترش یافته و یک زون پیچیده ای را معرفی میکند. در زمینلرزه مورموری بعد از حدود دو ماه، فعالیت لرزه ای با وقوع یک پسلرره نسبتا بزرگ افزایش یافته و به سمت جنوبشرق گسترش یافته است. بعد از وقوع این پسلرزه بزرگ در 23 مهر 1393 نرخ رخداد پسلرزه ها از نظر تعداد و بزرگی بطور قابل ملاحظه افزایش یافته است. مکانیابی نسبی پسلرزه ها نشان میدهد که عمق غالب پسلرزه ها 6 تا 16 کیلومتر است و دو گسل جداگانه فعال شده که جهت شکست در هر دو قطعه گسلی پنهان از سمت شمالغرب به سمت جنوبشرق بوده است همچنین مقاطع عمودی بر روند توزیع پسلرزه ها نشان میدهد که شیب هر دو قطعه گسل به سمت شمالشرق-شمال است.
کلیدواژه ها
 
Title
Aftershock analyses of Murmuri earthquake on 18 August 2014 in Ilam province
Authors
Abstract
The Mw 6.2 Murmuri earthquake occurred on 18 August 2014, in Ilam province. In this paper we analyze ~3 months of aftershock sequence recorded by a temporary seismic stations. After extracting the arrival times of P- and S-phases from continues waveforms, the aftershock sequence were relocated using the single-event and multiple event techniques. The Murmuri sequence shows a secondary aftershock sequence, which started on October 15, approximately 2 months after the mainshock and represents an activity migration to southeastern part. General pattern of the aftershocks distribution covers two connected active areas with approximately 35×15 km2 and 20×7 km2. In the first fault segment, which caused the mainshock, the rupture probably initiated at the northwestern part of the active zone where the mainshock is located, and propagated to the southeast. In the second fault segment which caused the aftershock Mw 5.8 on 15 October 2014, locating the hypocenter of this aftershock in the northwestern part suggests that similar to the first fault the rupture initiated at the northwestern part of the active zone and propagated to the southeastern part. The sections orthogonal to the aftershocks delineation as fault strikes suggest the northeastward dipping trend in the first fault segment and north-to-northeastward dipping trend in the second fault segment.
Keywords
Murmuri, Ilam, multi-event locating, aftershock, aftershock migration