پایش تغییرات فشار بر شناسایی چرخابهای دریایی و تاثیرپذیری آن در اثر تزریق آلودگی در نوار ساحلی مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1155-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق به ارتباط بین پارامتر فیزیکی فشار و تشخیص چرخابهای بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس و همچنین ایجاد تغییرات مصنوعی در روند کلی آنها پرداخته شد. از آنجا که سیکلون و آنتی سیکلونهای تشکیل شونده در سطح دریا همراه با تغییر فشار هوا در آن ناحیه می‌باشند لذا این مطالعه بر پایه شناسایی چرخابها بکمک تغییرات فشار پرداخته است. و نشان داد که می‌توان با بررسی تغییر فشار در سطح دریا بخوبی و با دقت بالایی پی به تشخیص چرخابها و نحوه حرکت آنها برد. این تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان تمامی چرخابهای دریای عمان اععم از دائمی بدلیل جریان انتقالی آب دریای عمان و خلیج فارس و چرخابهای فصلی و همچنین چرخابهای محلی که توسط دخالت بشر ایجاد می‌شوند را با دقت باللیی از همدیگر تفکیک و محدوده چرخش آنها را مشخص کرد. در این راستا منطقه توسط مدل عددی رامز با سه مرز باز مدل شد و سپس برای فصل زمستان سیکلون فصلی بخوبی دیده و نتایج با الگوی جریان مقایسه شد..حضور یک سیکلون بزرگ در ماه ژانویه که با ورود از دریای عرب وارد دریای عمان می-شود در تصاویر بصورت کاهش فشار در منطقه آشکارسازی و با اضافه شدن یک جریان برشی از نوع آلودگی صنعتی فرض شده در ساحل جاسک با دبی خروجی m3/s 10 به نحوه اندرکنش آن با چرخاب دائمی آب انتقالی از کناره ساحلی و سیکلونهای حاصل از بادهای مانسون پرداخته شد و در خرجی مدل ایجاد چرخابهای مصنوعی کوچک مقیاس در محل رها سازی و گسترش آلودگی به نقاط میانی دریا و چگونگی تاثیر آن بر روند حرکت جریانات دیده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Monitoring of changes in pressure on marine sea choices and their impact due to infiltration in the Makran coastal strip
Authors
Abstract
In this research, the relationship between the physical pressure parameter and the detection of large-scale and small-scale offshore rotations, as well as the creation of artificial changes in their general trend, was discussed. Since the cyclones and the anticyclones formed at sea level are associated with the change in air pressure in that area, this study was based on the identification of sea turns with the help of pressure variations. And showed that it is possible to investigate the change in pressure at sea level with a high degree of accuracy in determining the choices and how they move. The study shows that all the Oman Sea oceanic rotation can be divided continuously due to the flow of Oman Sea and Persian Gulf flowing seasons and seasonal choices as well as the local sea rotations created by human intervention, And their range of rotation. In this regard, the area was modeled by Rames's numerical model with three open borders, and then for the winter season, the cyclone was well seen and the results compared with the flow pattern. The arrival of a large cyclone arrived in the Oman Sea from the Arabian Sea in January, In images, the pressure reduction in the detection zone and the addition of a shear flow of the type of industrial pollution assumed on the Jask shores with a discharge rate of 10 m3 / s, as a way of interacting with the continuous flow of water from the coastal edge and the cyclones from the Manson winds It was dealt with and in the form of a model for the creation of small-scale artificial sea turns in the place of release and spread of pollution to the midpoints of the valley And how it affects the flow of streams.
Keywords
Air pressure, sea turns, oman sea, pollution, Wind, ROMS model