تشخیص ساختارهای زیرسطحی با کاربرد نشانگر لحظه ای روی داده های رادار نفوذی زمین

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1157-NIGS
نویسندگان
چکیده
آشکارسازی و شناسایی تأسیسات زیرسطحی و آگاهی از مشخصات و محل دفن دقیق آن ها یکی از چالش هایی است که مهندسان تأسیسات همواره با آن سر و کار دارند. لوله ها و کابل ها در مقاطع GPR به صورت هذلولی دیده می شوند. در برخی موارد تشخیص این هذلولی ها به دلیل آغشته شدن مقاطع به نوفه، مشکل می باشد. از این رو وجود ابزارهایی برای کمک به مفسران در تفسیر بهتر مقاطع ضروری می باشد. یکی از ابزارهایی که برای بهبود تفسیر داده های لرزه ای و GPR مورد استفاده قرار می گیرد، نشانگرها می باشند. در این مقاله با استفاده از روش GPR و نشانگرهای لحظه ای به آشکارسازی لوله در منطقه ای اطراف تهران با استفاده از دستگاه Noggin plus (آنتن پوششی250 مگاهرتز) پرداخته شده است. بعد از اعمال پردازش های مناسب، نشانگرهای لحظه ای، روی داده های پردازش شده GPR اعمال شد و این امکان فراهم شد تا موقعیت لوله به خوبی تشخیص داده شود. نتیجه حفاری و وجود لوله در عمق مورد نظر، دال بر صحت برداشت و نتایج می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Resolving subsurface structures by instantaneous attribute application on GPR data
Authors
Abstract
Detection of subsurface installations and knowing their characteristics and accurate burial places are some challenges that the engineers involved always face with.Whereas the buried pipes have considerable contrast with the surounding media Ground. Pipes and cables typically appear as hyperbolic reflections on radar records. . In same cases, it is hard to identify the hyperbolic due to the presence of noise. Thus existence of robust tools which helps interpreters and engineers to better understand the GPR data is absolutely necessary. In this approach we used GPR method to detect a pipe in the region around Tehran with Noggin plus instrument (250 MHZ shielded antenna). After suitable processes and instantaneous attributes it makes possible that the position of pipes to be detected. Result of excavation and presence of pipe in intended depth, it’s the accuracy of data gathering and GPR result.
Keywords
subsurface, hyperbola, Ground penetrating radar, instantaneous attributes