بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1158-NIGS
نویسندگان
چکیده
فرکانس تشدید خاک یک عامل مهم در میزان آسیب‌پذیری مناطق در برابر زلزله است. یک لایه خاک نرم می‌تواند باعث تقویت دامنه‌ی امواج لرزه‌ای از 1.5 تا 6 برابر شود. در این تحقیق، روش تجربی ناکامورا (H/V) به دلیل سادگی و در دسترس بودن ابزار، برای بررسی اثر ساختگاه در شهر زنجان، به کار رفته است. داده‌های مربوطه در 41 نقطه‌ی شهر با فواصل تقریبی 500 متر و بر روی شبکه‌ای طراحی شده، برداشت شد. نتایج نشاندهنده‌ی وجود یک فرکانس بیشینه در بیشتر ایستگاه‌ها میان 0.3 تا 4.48 هرتز است. در شمال غرب و مرکز شهر نیز دو بیشینه مشاهده می‌شود که بیانگر وجود یک لایه در عمق کم است. در پایان با استفاده از درون‌یابی در محیط سیستم اطلاعات مکانی، نقشه‌های پهنه‌بندی اثر ساختگاه به دست آمده و با نقشه‌های به دست آمده از گمانه‌های ژئوتکنیکی برای سرعت موج برشی مقایسه گردید. نتایج مقایسه نشاندهنده‌ی نزدیکی مقادیر روش ناکامورا و داده‌های ژئوتکنیکی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of site effect in Zanjan city using microtremor measurement
Authors
Abstract
The natural frequency of soils is one of the important factors in the study of vulnerability to earthquakes. In areas characterized by soft sediments, the maximum amplitude of ground motion is common that lead to enhanced seismic hazard and risk. To map natural frequency of soil in Zanjan, microtremor horizontal-to-vertical spectral ratio (HVSR) method has been conducted. Especially, we used Nakamura’s method on ambient noise records. Ambient noise was recorded in 41 sites in a pre-designed profile. At each site, the noise was recorded for at least one hour long. The results of this study represent there was one amplification peak in most stations. Considering the first peaks, the natural frequency of soil decreases from north to south in the city. The second peak was always more than 3 HZ. The second peak is related to a shallow thin and low-velocity sedimentary layer. To evaluation of results, the data for standard penetration test of boreholes were collected and shear wave velocity was estimated. Using the shear wave velocity obtained from the boreholes, we estimated the thickness of soil from the measured natural frequency of soils employing quarter wavelength law. In general, the results of two methods were significantly near to each other.
Keywords
Site Effect, vulnerability to earthquakes, Microtremor, Nakamora