سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1164-NIGS
نویسندگان
چکیده
گسل شمال تهران توانایی ایجاد زمینلرزه‏ای با بزرگای بیش از 6 را دارا است. محاسبه نرخ لغزش یکی از مهمترین پارامترها جهت تحلیل خطر لرزه‌ایی برروی این گسل مهم است. جهت محاسبه نرخ لغزش نیاز به تعیین سن دقیق رویدادهای لرزه‏ای کهن بر روی گسل است. دو نمونه از فرودیواره گسله شمال تهران در محل ترانشه کن برداشت شد. ترانشه حفر شده حدود 8 متر طول و دارای بیشینه ژرفای 4 متر است. جهت تعیین سن از لومینسانس نوری (OSL) استفاده شد که نیاز به اندازه گیری دو پارامتر دوز معادل دوز طبیعی و دوز سالانه دارد. به منظور اندازه-گیری دوز معادل از روش تولید مجدد تک الیکوت استفاده شد. نرخ دز با اندازه گیری میزان رطوبت و میزان عنصرهای پرتوزا (اورانیم، توریم و پتاسیم) و تاثیر اشعه کیهانی، به دست آمد. سن نمونه ها 19±1.4 هزار سال و حدود 5.8 ±0.6 هزار سال برآورد شد که جهت تعیین نرخ لغزش به کار خواهد رفت.
کلیدواژه ها
 
Title
OSL dating of Kan trench samples across the NTF
Authors
Abstract
North Tehran Fault (NTF) is capable of producing earthquakes with the magnitude over 6. One of the most important parameters for seismic hazard assessment is the slip rate. Determining the slip rate requires to find the period of slip. Two OSL samples were collected from the Kan trench in hanging wall of NTF. The trench is 8 m long, and has a maximum depth of about 4 m. For OSL dating two parameters are required, the equivalent to natural dose (De) and annual dose rate. We used single aliquot regeneration method to calculate the De. The radioactive materials (U, Th and K40), moisture content, cosmic rate and other parameters were employed to calculate the annual dose. OSL dated samples provided the age of 19.2±1.4 ka and 5.8±0.6 ka. These dated will be used to determine the slip rate.
Keywords
North Tehran Fault, Kan, OSL dating