وارونسازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی در حضور مغناطیس بازماند

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1166-NIGS
نویسندگان
چکیده
مغناطیس بازماند، وارونسازی داده های مغناطیسی را با مشکل مواجه می کند، به این علت که باعث تغییر در جهت و شدت بردار مغناطیدگی می شود. در بسیاری از کاربردهای مغناطیس سنجی، مغناطیس بازماند شدید و غیرقابل چشم پوشی است. اگر وارونسازی بدون در نظر گرفتن مغناطیس بازماند انجام شود، نتایج غیر قابل اعتماد و گمراه کننده ای خواهد داشت. برای کاستن از اثر مغناطیس بازماند، داده های میدان مغناطیس کل TFA تبدیل به داده های اندازه میدان کل TMA شده اند. روش وارونسازی مورد استفاده برمبنای بهبود روش فشرده می باشد و بصورت سه بعدی است. این روش داده های مصنوعی آزمایش شده است. داده های مصنوعی حاصل از یک توده شیبدار با خودپذیری مغناطیسی SI 05/0 و مغناطیس بازماند شدید مورد بررسی قرار گرفته است. در این داده ها میدان القایی دارای زاویه های میل و انحراف مغناطیسی بترتیب 65 و 25- درجه و زوایای مغناطیس بازماند هم بصورت 45 و 75 درجه می باشد. وارونسازی داده های مصنوعی از نظر زمین شناسی و یا در مقایسه با آنومالی حقیقی، مدل قابل قبولی را ارایه می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic data inversion in the presence of remanent magnetization
Authors
Abstract
Remanent magnetization complicates the inversion of magnetic data, because it alters the direction and intensity of the magnetization vector. Remanent magnetization is impossible to ignore in many applications of magnetic method including mineral exploration particularly iron ore, geomagnetism, regional investigation, and archaeological measurements. If inversion do regardless remanence, the results will be unreliable and misleading. To reduce the effect or remanence, total field anomaly (TFA) has been transformed to total magnitude anomaly (TMA). The inversion algorithm is based on improving compact inversion method in three-dimensional. The method has been tested using synthetic and real data. The synthetic example consisting of a dipping dike buried in a nonmagnetic background. The effective susceptibility is set to 0.05 SI, and the inducing-field direction for this model has an inclination of 65°, a declination of 25°. The total magnetization with remanence has an inclination of 45° and a declination of 75°. Synthetic data inversion are consistent with the known geologic attributes of the magnetic sources.
Keywords
remanent magnetization, Magnetization, Total magnetic anomaly, Compactness factor, Depth function, Compact inversion