تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1169-NIGS
نویسندگان
چکیده
امواج گرانی-لختی از جمله پدیده‌هایی هستند که بخش مهمی از آنها به‌صورت مستقیم توسط مدل‌های گردش‌کلی آشکار نمی‌شوند. در بیشتر روابطی که تاکنون برای پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت ارائه شده، گرمایش نهان به‌صورت صریح در معادلات وجود دارد. در این پژوهش ابتدا امواج کژفشار با مدل WRF به صورت آرمانی شبیه‌سازی شده است. سپس، رابطه جدیدی برای معادله سرعت قائم به‌نحوی که گرمایش بادررو به‌صورت صریح در جملات واداشت وجود داشته باشد، معرفی گردید. در ادامه معادله سرعت قائم بدون در نظر گرفتن جمله واداشت با‌دررو در دو حالت تراکم‌پذیر و تراکم‌نا‌پذیر حل و با استفاده از سرعت قائم بادررو گرمایش بادررو تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد حل معادله سرعت قائم در حالت تراکم‌ناپذیر راه‌حل بهینه برای تعیین گرمایش نهان و سرمایش است. همچنین بیشینه گرمایش در ناحیه‌ خروجی سامانه جت-جبهه ترازهای زبرین و بیشینه سرمایش در منطقه ورودی جریان جتی به‌دست آمد.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of diabatic heating in the parametrization of inertia-gravity waves generated by convectio
Authors
Abstract
A significant part of inertia-gravity waves consists of processes that are unresolved in the GCMs. In most of the relations presented for parameterization of inertia–gravity waves generated by convection, latent heating is explicitly present. In this research, at firstthe baroclinic waves have been simulated using the WRF model. Then a new equation is introduced for calculating the vertical velocity in a way that diabatic heating is explicitly involved in the forcing terms. The vertical velocity equation is solved in both compressible and incompressible forms and by using the diabatic vertical velocity latent heating is determined. The results showed that solving the vertical velocity equation in incompressible form provides optimal solution for determining latent heating and cooling. In addition, the maximum heating is in the upper levels jet exit region and the maximum cooling is in the jet entrance region
Keywords
ideal simulation, baroclinic waves, inertia–gravity waves, Convection, latent heat, balanced vertical velocit