کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه با استفاده از 48016 بیشینه دامنه‌ی رکوردهای مصنوعی لرزه‌نگاشت وود-اندرسون استخراج شده از شکل‌موج‌های 2650 زلزله‌ی ثبت شده توسط شبکه‌های دائمی کشور و شبکه‌‌های موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، رابطه‌ی کاهندگی بزرگای محلی برای ایران به صورت زیر محاسبه شده است:

که در این رابطه‌ فاصله کانونی برحسب کیلومتر و بیشینه دامنه‌ی جابجایی موج برشی برحسب میلی‌متر است. برای محاسبه این رابطه از دامنه‌های ثبت شده در فواصل کانونی بین ۱۰ تا ۸۰۰ کیلومتر استفاده شده است. داده‌ها از زلزله‌های دوباره مکان‌یابی شده با دقت بهتر از ۵ کیلومتر جمع‌أوری شده‌اند. این دقت بالا در مکان‌یابی زلزله‌ها و وجود خوانش‌های با فاصله نزدیک کانونی امکان محاسبه پارامتر پخش هندسی با دقت بالا را میسر ساخت. مقدار این پارامتر بیشتر از رابطه هاتون-بور است که پخش فوق کروی امواج برشی در فواصل کانونی نزدیکتر از ۱۰۰ کیلومتر را نشان می‌دهد. مقدار کاهندگی ذاتی برای فواصل بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر کمتر از رابطه هاتون-بور بدست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Local Magnitude Calibration in Iran
Authors
Abstract
Using 48016 synthetic maximum Wood-Anderson amplitudes read from waveforms of 2650 events recorded by Iranian permanent national networks and temporary seismic networks belong to Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, the empirical attenuation curve for local magnitude of Iran has been calculated as follow,

where R is hypocentral distance in km and is maximum displacement amplitude of shear wave in millimeter. This formula is valid for hypocentral distances between 10 and 800 km. We have used the relocated earthquakes with location uncertainties of 5 km or less. The high accuracy of events location and the near-station records enabled us to estimate the geometrical spreading with higher accuracy. The calculated attenuation curve shows a larger geometrical spreading for hypocentral distances closer than 100 km, representing a super-spherical geometrical spreading, and a smaller value for intrinsic attenuation for distances farther than 200 km once compared with the currently used ML relationship of Hutton and Boore (1987).
Keywords
Local magnitude, attenuation curve, geometrical spreading, intrinsic attenuation, station correction, Iranian plateau