استفاده از مشتق مرتبه کسری در تفسیر داده‌های مغناطیسی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1185-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله سیگنال تحلیلی با مشتق مرتبه کسری در بررسی داده‌های میدان مغناطیسی زمین به کار گرفته شده است. برای انجام این نوع مشتق گیری، از ویژگی‌های تبدیل فوریه کمک گرفته شده است طوری که این مشتق‌ها در حوزه فوریه و با استفاده از عدد موج محاسبه شده‌اند. نتایج بر روی مدل‌های ساختگی نشان می‌دهند که منحنی سیگنال تحلیلی محاسبه شده با مشتق‌های مرتبه بالاتر، عرض کمتری بر روی توده‌های مولد بی‌هنجاری در میدان مغناطیسی دارند و بنابراین بهتر می‌توانند موقعیت افقی این توده‌ها را مشخص کنند. این روش همچنین بر روی داده‌های اندازه گیری شده از زمین واقعی، که ناشی از لوله مدفون گاز شهری هستند، اعمال شده و نتایج نشان می‌دهند که سیگنال تحلیلی با مشتق‌های مرتبه بالاتر از 5/1 موقعیت توده را بهتر از مرتبه‌های نیم و یک مشخص کرده‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Using fractional derivatives in interpretation of magnetic data
Authors
Abstract
In this paper the analytic signal with fractional derivatives is applied to study of the earth’s magnetic field data. To do such derivative, Fourier transform is employed and the derivatives are calculated in wavenumber domain. Results for synthetic data show that the calculated analytic signal curve of the higher order of derivation has lower width over the magnetic bodies and therefore can better discover the horizontal position of them. The method is also applied on measured magnetic data, which are due to a gas pipeline, and the results demonstrate that higher order analytic signals (more than 1.5) can better distinguish horizontal position of the pipeline than lower order ones (less than 1.5).
Keywords
fractional derivative, Analytic signal, horizontal position of the body