طراحی سامانه سنجش آلاینده های گازی موجود در هوا

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1187-NIGS
نویسندگان
چکیده
امروزه آلودگی هوا در شهرهای ایران، و ارائه یک راه‌حل مناسب برای حل آن یکی از معضلات مهم محافل علمی به شمار میرود. مسئله آلودگی هوا که دارای دو بخش گاز و ذره است اثرات زیانباری بر سلامت انسان و سایر موجودات گذاشته است. با توجه به اینکه تاکنون در ایران سامانه ای برای سنجش گازهای آلاینده موجود در هوا طراحی و ساخته نشده است و یا تعداد گازهای اندازه گیری شده بسیار محدود است، در پژوهش حاضر سامانه سنجش آلاینده های گازی برای تعیین مقادیرگازهایNO2 , Benzene, CH4 ,O3 , H2 ,Alc ,CO, ,NH3 , , NOx SO2 طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از اندازه-گیریها به روشنی بیان میکند که ترافیک شهری یکی از منابع اصلی برای تولید گازهای کربن مونواکسید و متان، اکسیدهای نیتروژن، نیتروژن دی اکسید، اتانول و بنزن بوده در حالی که چاپخانه یکی از منابع عمده برای تولید گازهای نیتروژن دی اکسید و ازن محسوب می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing Monitoring System for measuring gaseous pollutants in air
Authors
Abstract
This paper presents a digital processing approach for measuring gaseous air pollutants in Iran which is one of the most polluted countries. Measurement of pollutant gases is essential for health of human and living things. The present study proposes a distributed wireless air quality monitoring system which measures and calculates the ppb value of ten gases including SO2, NO2, NOx, O3, CH4, H2, CO, NH3, Benzene, and Alcohol. This system includes a gas measuring device, a database and an user interfaces. The gas measuring device can measure the pollutant gaseous in variant places, and sends them to database. Proposing a database for storing the value of gaseous pollutants makes the data retrievable and provides accessibility to data anywhere and anytime. Finally, we defined concentration of gaseous pollutants in Kermanshah city and results show that printer home produces O3 and NO2 and heavy traffic produces CO, CH4, Ben and NOx.
Keywords
Air Pollution, SO2, CO, NO2, O3, Kermanshah City