مقایسه روش های طبقه بندی منفرد و ترکیبی به منظور پردازش تصاویر استر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1190-NIGS
نویسندگان
چکیده
نقشه‌برداری کانیها با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی درحال گسترش است. با این حال، اصول طبقه‌بندی کاربردی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای یکی از مهمترین مراحلی است که روی کارایی و صحت نقشه‌های حاصل تأثیر می‌گذارد. به طورکلی، برخی اوقات نقشه‌های حاصل از طبقه‌بندی‌های منفرد، نتایج قابل قبولی به همراه ندارند، بنابراین، استفاده همزمان از چندین روش طبقه‌بندی می‌تواند در دستیابی به نتایج بهتر و کارآمدتر مفید باشد. هدف از این مطالعه ، نقشه‌برداری کانیهای شاخص با استفاده از تصاویر سنجنده استر از منطقه لاهرود ایران توسط روش‌های منفرد و ترکیبی است. در نتیجه از کانی‌های شناسایی شده بر روی تصاویر هایپریون به روش فیلترینگ تطبیقی میزان شده با مخلوط بعنوان کلاس‌های آموزشی استفاده شد؛ سپس امتیاز تفکیک‌پذیری بین کلاس‌های ورودی محاسبه و به‌ منظور بهبود صحت فرآیند موجود، کلاس‌های با میزان شباهت بالا (تفکیک‌پذیری پایین) با هم ترکیب شدند. در نهایت 6 کلاس با امتیاز مناسب بعنوان کلاس‌های نهایی تعیین گردیدند. نقشه‌های طبقه‌بندی منطقه با چهار روش طبقه بندی منفرد و چهار روش طبقه‌بندی ترکیبی تهیه و یک آنالیز صحت به منظور مقایسه کیفیت روش‌های مختلف طبقه‌بندی صورت گرفت و روش طبقه‌بندی ترکیبی Max rule بهترین کارآیی و صحت کلی را در بین روش‌های متداول منفرد و ترکیبی تست شده در منطقه از خود نشان داد.
کلیدواژه ها
 
Title
A comparison of individual and combined classification methods for processing of ASTER data
Authors
Abstract
Mineral mapping using remote sensing techniques has been developed for application in the field of deposit exploration. However, the classification methodology in the processing of satellite images is one of the most important steps that affects the accuracy of resultant maps. An integration use of several classifiers is a helpful strategy to achieve more accurate results. The study aims to classify an ASTER scene with the use of Hyperion unmixing results of Lahrud, Iran. The detected minerals by Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) method on Hyperion image were used as training classes. The separability score was computed between classes imported from Hyperion data analysis. In order to improve the accuracy of upcoming processes, classes with high similarity (with low separability) were combined. Therefore, 6 classes with adequate separability score were determined as final classes for classification. The classification of ASTER scene was then performed with the use of four individual and four combined classifiers. An accuracy analysis was performed to compare the functionality of each classifier and the Max rule method demonstrated the best performance among all classifiers tested in this study regarding to its highest overall accuracy.
Keywords
Remote sensing, ASTER, Classification, Combined classification, Hyperion, Overall Accuracy