بررسی غلظت آلاینده دوده در شهر کرمانشاه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1193-NIGS
نویسندگان
چکیده
امروزه آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی به شمار می رود و سالانه شمار زیادی از مردم جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهند. سهم آلاینده کربن سیاه یا دوده در این میان تا آن حد است که می تواند عاملی برای مرگ مستقیم یا بیماری های سرطان زا و خطرناکی شود که جز مرگ نتیجه دیگری ندارند. با توجه به اینکه وسایل نقلیه و عوامل ترافیکی عمده ترین عامل برای تغییرات غلطت آلاینده دوده محسوب می گردند، بنابراین در این مطالعه مقدار آلاینده دوده در محیط‌های کم ترافیک و پر ترافیک شهر کرمانشاه توسط دستگاه نورسنج جذب ذرات دوده در بازه های زمانی 3 ساعته اندازه گیری شده است. در این پژوهش غلظت دوده در حاشیه شهر برای سه روز متفاوت به ترتیب 086/0، 079/0 و 072/0 میکروگرم بر مترمکعب و در مرکز شهر برای دو روز متفاوت 09/1 و 42/0 میکروگرم بر مترمکعب محاسبه شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The investigation of soot pollutant concentration in Kermanshah city
Authors
Abstract
Air pollution is one of the most recent and important environmental concerns. The health of millions of people is affected by the detrimental impacts of air pollution every year. The portion of soot or black carbon pollutant in this regard is so high that it can be a significant contributor to death rates or dangerous diseases that could lead to human fatality. Since means of transportation and traffic factors are the most major elements in variation of soot concentration, this study aims to measure the amount of soot pollutant in low and high traffic environments over 3 hour periods in Kermanshah city by using Particle Soot Absorption Photometer. The soot concentrations in the urban background (low traffic) for three different days was 0.086, 0.079, and 0.072 μg/m3 respectively, and in the street level (high traffic) for two different days were calculated at 1.09 and 0.42 μg/m3.
Keywords
Air Pollution, Soot, Black Carbon, traffic, Concentration, Kermanshah City