مطالعه ساختار لیتوسفر قاره‌ای شرق و شمال شرق ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1195-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش منطقه تصادمی شمال شرق و شرق ایران است. در این نوشتار نتایج محاسبه و برهم انبارش توابع گیرنده S در این مناطق ارائه می شود. به این منظور از حدود 1000 رویداد دورلرز با بزرگی بزرگتر از 7/5 (mb) در فواصل رومرکزی ˚60 تا ˚85 ثبت شده توسط 22 ایستگاه دائمی، 16 ایستگاه وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و 6 ایستگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، استفاده شده است. نتایج حاصل از برهم انبارش توابع گیرنده برای منطقه شمال شرق عمق موهو را به طور تقریبی 50 کیلومتر و ضخامت لیتوسفر را حدود 90 کیلومتر نشان می دهد. همچنین برای شرق ایران عمق موهو را تقریبا 40 کیلومتر و ضخامت لیتوسفر را در حدود 80 کیلومتر نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Lithospheric structure studies of East and Northeastern Iran
Authors
Abstract
The study area in this research is East and Northeastern Iran. We present results of S receiver function analysis in this area. For this reason, we used about 1000 teleseismic events of 16 seismic stations belonging to Institute of Geophysics, University of Tehran (IGUT) and 6 seismic stations belonging to International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). Events with magnitudes greater than 5.7 (mb) at epicentral distances between 60° and 85° were utilized for calculating the S receiver functions. Our results suggest the existence of Moho about 50 km depth and relatively thin lithosphere of about 90 km depth beneath Northeastern Iran. Furthermore, our results clearly show Moho depth of about 40 km and a shallow lithosphere-asthenosphere boundary at about 80 km depth beneath East Iran.
Keywords
Lithospheric structure, Eastern Iran, S Receiver Functions, Sp Teleseismic Waves