شناسایی گسل ها در جنوب شرق ایران به‌وسیله‌ی داده‌های مغناطیس هوابرد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1198-NIGS
نویسندگان
چکیده
از جمله اشکال ساختاری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئومورفولوژی مهم خطواره‌ها هستند که شناسایی آنها تاثیر شگرفی در اکتشاف کانسارهای مهم و پیشگری مخاطرات حاصل از زمین لرزه‌های ناشی از این گسل‌ها و خطواره‌ها داشته است. از جمله روش‌های کارآمد در این زمینه استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد است که در این پژوهش با استفاده از فیلتر‌های مختلف نظیر فیلتر مشتق افقی، سیگنال تحلیلی، زاویه‌ی تیلت بر روی این داده‌ها به شناسایی خطواره‌های مغناطیسی در بخشی از منطقه‌ی جنوب شرق ایران پرداخته شده است. از میان خطواره‌های تشخیص داده شده، 4 مورد از آنها از جمله‌ی گسل‌های اصلی منطقه می‌باشند. این گسل ها که در زیر رسوبات کواترنری قرار داشتند، به‌وسیله‌ی نقشه‌های حاصل از پردازش داده‌ها تشخیص داده شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of faults in southeast of Iran by airborne magnetic data
Authors
Abstract
Lineaments are among the most important structural, geological, geophysical, and geomorphologic features that their identification has a significant impact on the exploration of important deposits and the prevention of the risks of earthquakes caused by these faults and lineaments. The use of airborne magnetic data is one of the efficient methods for identification of lineaments. In this study, various filters such as horizontal derivative filters, analytical signal and tilt angle are applied on the airborne magnetic data to identify faults and lineaments in part of southeast of Iran. Four lineaments are detected in this region in which the main faults of the region exist. These faults were detected in the maps drawn from the processing of the airborne magnetic data, and as a result, the hidden faults below the Quaternary sediments were detected.
Keywords
Magnetic lineaments, Airborne magnetic, Tilt Angle, Analytic signal