تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالی در شهر رشت

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1218-NIGS
نویسندگان
چکیده
جهت برآورد خطراحتمالی در رشت، گستره 5/47 تا °8/51 طول شرقی و°5/35 تا °39 عرض شمالی انتخاب شده-است. فهرست‌نامه یکنواختی شامل 23 زمین‌لرزه تاریخی و 300 زمین‌لرزه دستگاهی با 4Mw ≥ از منابع جهانی و محلی تا ماه می سال 2017 تهیه گردید. برای محاسبه دقیق‌تر پارامترهای لرزه‌خیزی، عدم قطعیت بزرگی زمین لرزه‌ها، حذف رویدادهای وابسته و آستانه کامل بودن داده‌ها، بررسی شد. نقشه رقومی گسل‌های اصلی و فرعی منطقه تهیه شد و با توجه به سازوکار گسل‌های اصلی و فرعی و توزیع رومرکز زمین‌لرزه‌های منطقه، 13 چشمه بالقوه لرزه زا شناسایی شده‌است. برآورد خطر زمین‌لرزه در منطقه به کمک نرم‌افزار SEISRISKΙΙΙ صورت گرفت. برای محاسبه شتاب جنبش زمین از سه معادله پیش‌بینی جنبش زمین با وزن یکسان استفاده شده‌است. نتایج این مطالعه به‌صورت نقشه‌های پهنه‌بندی خطر برای بیشینه شتاب زمین در سنگ‌بستر شهر رشت در دوره بازگشت 50 و 475 سال تهیه ‌شده‌است.
کلیدواژه ها
 
Title
Probabilistic seismic hazard assessment in Rasht city
Authors
Abstract
In order to probabilistic seismic hazard assessment in Rasht city, the range is 47.5° to 57.5° Este longitude and 35.5 °to 39° North latitude. The uniformity catalog includes 23 historical earthquakes and 300 instrumental earthquakes with MW ≥ 4 of global and local resources until May 2017. The uncertainty of the magnitude earthquakes, the removal of events from the uniform catalog and the threshold of completeness of the data have been considered and considered for more accurate calculation of seismicity parameters. The digital map of the major and minor faults of the region was prepared and, according to the mechanism of the major and minor faults, and the distribution of the epicenter of earthquakes in the region, 13 potential seismic sources have been identified. Estimation of earthquake hazard in the region with the help of SEISRISKΙΙΙ software done. To calculate the acceleration of the ground motion, three equations of prediction of the ground motion with the same weight have been used. The results of this study are presented as hazard zonation maps for maximum acceleration in bed rock for the average return periods of 50 and 475 years of Rasht city.
Keywords
Seismic hazard assessment, Seismicity parameters, Seismic hazard zonation, Rasht, Pike ground motion, Alborz seismicity