آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی با پردازش دوبعدی و نمایش سه بعدی داده های رادار نفوذی به زمین

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1262-NIGS
نویسندگان
چکیده
آشکارسازی و شناسایی تأسیسات زیرسطحی و آگاهی از مشخصات و محل دفن دقیق آن ها یکی از چالش هایی است که مهندسان تأسیسات همواره با آن سر و کار دارند. روش رادار نفوذی به زمین (GPR) یکی از روش های ژئوفیزیکی نزدیک به سطح زمین است که از امواج الکترومغناطیس فرکانس بالا بهره می گیرد. از مزایای این روش می توان به غیرمخرب، سریع و کم هزینه بودن آن، اشاره نمود. . لوله ها و کابل ها در مقاطع GPR به صورت هذلولی دیده می-شوند. در این مقاله با استفاده از روش GPR به آشکارسازی لوله در منطقه ای در شاهرود با استفاده از آنتن پوششی 250 مگاهرتز پرداخته شده است. بعد از اعمال پردازش های مناسب، این امکان فراهم شد تا موقعیت لوله به خوبی تشخیص داده شود. از آنجا که در این مطالعه برداشت داده ها در شبکه منظمی صورت گرفته است، شرایط برای پردازش و نمایش سه بعدی داده ها فراهم شده و روند امتداد لوله مورد نظر به نمایش درآمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Detection of Subsurface utilities by 2D processing and 3D Visualization of GPR Data
Authors
Abstract
Detection of subsurface installations and knowing their characteristics and accurate burial places are some challenges that the engineers involved always face with.Whereas the buried pipes have considerable contrast with the surounding media Ground. Ground Penetrating Radar (GPR) method is one of the near surface methods that use high frequency electromagnetic waves. Its benefits are non-destructive, fast and low cost Pipes and cables typically appear as hyperbolic reflections on radar records. In this approach we used GPR method to detect a pipe in regional in shahrood with 250 MHZ shielded antenna. After suitable processes it makes possible that the position of pipes to be detected. With regards to uniform grid data acquisition carried out in this study, three dimensional Visualization and processing of data set is provided and the direction of the pipe is also presented.
Keywords
non-destructive, hyperbola, Ground penetrating radar, 3D visualization