بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف بر اساس گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1229-NIGS
نویسندگان
چکیده
در زندگی روزمره بسیاری از وقایع دارای عدم قطعیت هستند یعنی نمی‌توان با قطعیت در مورد آنچه که در ثانیه‌ها و دقایق بعد رخ می‌دهد صحبت کرد، این رویدادها را در زمره فرایندهای تصادفی قرار می‌دهند. تکنیک های ریاضیاتی و محاسبات عددی به کار رفته در مدل های تصادفی خیلی ساده نیستند به نحوی که در یک دوره مقدماتی، ابتدا کمی از این مدل های تصادفی به محققان آموزش داده می شود تا آن ها را قادر سازد تفکر در مورد کاربردهای فرآیندهای تصادفی ای که در حیطه ی تحقیقاتشان موجود می باشد، آغاز کنند. برای در مدل کردن پدیده های تصادفی نیاز به ابزار های ریاضیاتی داریم. با بررسی داده های لرزه نگاشت از طریق فرآیندهای تصادفی با استفاده از گشتاورهای شرطی نشان دادیم که لرزه نگاشتها شامل نوفه های محیطی و محلی می باشند نهایتا با بررسی کمیتهای ریاضی موردنظر در مورد پیش یابی زمان زمین لرزه ، مکان و بزرگای آن بحث کرده ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating and Determining Seismic Pre-Markers Using the Markov Scale Based on Seismic Data Collection and Processing Online by Iran's Broadband Seismic Network
Authors
Abstract
In everyday life, many events are uncertain, that is, one cannot speak with certainty about what happens in seconds and minutes; these events are categorized as random processes. Mathematical techniques and numerical calculations used in random models are not very simple, so that in an introductory period, a small amount of these random models is taught to researchers to enable them to think about the applications of random processes which are available in their research. We need mathematical tools to model random phenomena. By investigating seismic map data using random processes using conditional moments, we showed that seismic maps include local and environmental noise. Finally, we predict the magnitude of the earthquake location and time ahead of considering the required mathematical quantities.
Keywords
uncertainty’ numerical calculations’ random processes’ noise’ predict’ location’ magnitude