برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در ناحیه کرمانشاه با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1231-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه، ضریب کیفیت امواج کدا به روش تک پراکنش به عقب اکی و چوئت برای ناحیه‌ی شمال غرب ایران، محاسبه شده است. به این منظور از 7412 نگاشت قائم ثبت شده در 17 ایستگاه شبکه کرمانشاه در یازه زمانی سال‌های 2006 تا 2015 استفاده شده است.برای تعیین روابط فرکانسی ضریب کیفیت،مقدار Qcدر 5 باند فرکانسی در محدوده‌ی 5/1تا24 هرتز با فرکانس‌های مرکزی5/1،24،12،6،3با نسبت سیگنال به نویز4 محاسبه شد.با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که با افزایش گذشت زمانی از 10 تا 50 ثانیه ضریب کیفیت افزایش می‌یابد.همچنین با افزایش فرکانس از 5/1تا 24 هرتز مقادیرQc نیز در هر پنجره زمانی افزایش می‌یابد. میانگین رابطه فرکانسی در گذشت زمانی 10 و50ثانیه برای این منطقه به ترتیب برابر است با Q_c=9 6.32f^0.94 و=125.7f^(0.85 ) Q_c
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of coda wave attenuation in the kermanshah
Authors
Abstract
In this study, quality factor of Coda wave has been estimated in Kermanshah using single back scattering method. For this purpose, 7412 waveforms recorded by eight short period stations of Kermanshah network during 2006 to 2015 have been analyzed. To calculate frequency-relationships for Qc, five frequency bands with central frequency of 1.5, 3, 6, 12 and 24 Hz were considered. To investigation depth variation of Qc, five lapse time windows from 10 s to 50 s (time interval of 10s) and Qc were calculated for all of them. The frequency-relationships for Kermanshah Iran is Q_c=125.7f^(0.85 ). and Q_c=9 6.32f^0.94 for lapse time 20 s and 100 s, respectively
Keywords
quality factor, single back scattering, Coda wave