شناسایی ساختارهای تاقدیس و ناودیسی با استفاده از گرانی‌سنجی زمینی، جنوب شهر مهربان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1348-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر مهربان در استان آذربایجان خاوری قرار دارد. در محدوده جنوب شهر مهربان به علت اینکه بیشتر رخنمون‌ها را سنگ‌های رسوبی تشکیل داده‌اند، اغلب دارای ساختمان‌های تاقدیسی و ناودیسی از نهشته‌های نئوژن بسیار مشخصی هستند. در این مقاله، ساختارهای زمین‌شناسی منطقه شناسایی و با استفاده از روش باقیمانده درجه دو، فیلتر زاویه کجی و فیلتر گرادیان افقی کل گرانی‌سنجی زمینی ساختارهای ناودیس و تاقدیس منطقه شناسایی شده‌اند. که در نهایت خطواره‌های گرانی‌سنجی زمینی شناسایی شدند و این خطواره‌های زاویه کجی و گرادیان افقی کل گرانی‌سنجی زمینی کاملاً منطبق با ساختارها، ناودیس و تاقدیس زمین‌شناسی در جنوب شهر مهربان بودند.
کلیدواژه ها
 
Title
Identifying the structures of the anticline and syncline using the Gravity, south of the mehraban
Authors
Abstract
The study area is located south of Mehraban city in East Azarbaijan province. Due to the fact that most of the outcrops form sedimentary rocks, there are very precise and neodymium structures of Neogene deposits. In this paper, the geological structures of the region are identified and using the second degree method, the angle of inclination filter and the horizontal gradient filter are identified, the whole of the gravity analysis of the structure and the anticline of the region have been identified. These terrain angles and horizontal gradients of the whole of the earth's gravimetry were completely in line with the structures, synagogues and anthropology of geology in the south of the city of Mehraban.
Keywords
Mehraban, Structures, Anticline, Tilt Angle, THDR, Gravity