ویژگی‌های لرزه‌زمین ساختی زلزله سفید سنگ 2017 (Mw 6)
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
2هیئت علمی
3استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
4دانشکده علوم زمین
5Institute of Photogrammetry and GeoInformation (IPI), Leibniz Universität Hannover, Germany
6دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده
The 5th April 2017 Sefid Sang earthquake rise an opportunity to study the deformation pattern in the SE of the Kopeh Dagh Mountains. Multiple event relocation of the Sefid Sang main shock and its 59 aftershocks shows unidirectional rupture directivity from NW to SE. The focal mechanisms for the mainshock and the two largest aftershocks reveal a mainly reverse mechanism (with average strikes of ~300 and ~70 for fault planes) with a small strike-slip component. The optimal model based on InSAR data indicates a NE- dipping reverse fault, which is consistent with the NE-dipping fault plane of the focal mechanism and the aftershock pattern. To characterize the regional stress state, we performed an extensive field measurement of fault kinematics in the study area. Separate inversion of both geological and seismological fault slip data indicates a similar transpressional stress regime (NNE-oriented compression) for the study area. These results indicate the change in the kinematics of deformation from strike-slip faulting along the main NNW-striking faults (e.g., Bakharden-Quchan fault system) to reverse faulting at their WNW-striking terminations (e.g., Neyshabur fault and southern termination of the Hezar Masjed fault systems).
کلیدواژه ها
 
Title
Seismotectonic characteristics of the 2017 Sefid Sang (Mw 6) earthquake
Authors
Mahtab Aflaki, Abdolreza Ghods, zahra mousavi, Sanaz Vajedian, Maryam Akbarzadeh
Abstract
The 5th April 2017 Sefid Sang earthquake rise an opportunity to study the deformation pattern in the SE of the Kopeh Dagh Mountains. Multiple event relocation of the Sefid Sang main shock and its 59 aftershocks shows unidirectional rupture directivity from NW to SE. The focal mechanisms for the mainshock and the two largest aftershocks reveal a mainly reverse mechanism (with average strikes of ~300 and ~70 for fault planes) with a small strike-slip component. The optimal model based on InSAR data indicates a NE- dipping reverse fault, which is consistent with the NE-dipping fault plane of the focal mechanism and the aftershock pattern. To characterize the regional stress state, we performed an extensive field measurement of fault kinematics in the study area. Separate inversion of both geological and seismological fault slip data indicates a similar transpressional stress regime (NNE-oriented compression) for the study area. These results indicate the change in the kinematics of deformation from strike-slip faulting along the main NNW-striking faults (e.g., Bakharden-Quchan fault system) to reverse faulting at their WNW-striking terminations (e.g., Neyshabur fault and southern termination of the Hezar Masjed fault systems).
Keywords
Sefid Sang earthquake, Seismology, InSAR, slip distribution, stress inversion, Focal mechanism