تخمین عمق آینه‌ی گسلی به روش واهمامیخت اویلر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1216-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از اهداف اساسی در تفسیر داده‌های ژئومغناطیسی، تخمین عمق آنومالی‌های مغناطیسی می‌باشد. تاکنون روش‌های متعددی برای این منظور عرضه شده است که یکی از این روش‌ها، روش واهمامیخت اویلر می‌باشد. این روش برمبنای محاسبه‌ی گرادیان میدان پتانسیل است و تنها محدودیت زمین‌شناسی در نظر گرفته شده برای آن ضریب هندسی می‌باشد. در پژوهش حاضر به جهت قرار گیری منطقه‌ی مورد نظر در مرز بین بلوک لوت و بخش فلیشی خاور ایران و فعال بودن منطقه به دلیل حضور گسل‌های فعال برآن شدیم تا عمق آینه‌ی گسلی 4 گسل منطقه را به روش واهمامیخت اویلر برروی داده‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد ، تخمین بزنیم که میانگین عمق بدست آمده توسط این روش برای 4 گسل در حدود 100 تا200 متر برآورد شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of fault surface depth using Euler deconvolution
Authors
Abstract
One of the main goals in the interpretation of geomagnetic data is to estimate the depth of magnetic anomalies. Several methods have been proposed for this purpose; one of which is the Euler deconvolution method. This method is based on the calculation of potential field gradient. The only geological limitation in this method is to consider geometric coefficients for geological structures. In this research, as the study area is located in the border between the Block Lut and the far eastern section of the region and due to the presence of active faults faults in the region, we decided to determine the faults surface depths by applying the Euler deconvolution method on the airborne magnetic data. The average depths obtained by this method for the four faults in the study area were between 100 and 200 meters.
Keywords
Euler deconvolution, Airborne magnetic, Block Lut