تنش نوزمینساختی در حالت گذار بین دو بلوک دگرشکل و صلب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1249-NIGS
نویسندگان
چکیده
دستیابی به وضعیت تنش نوزمینساختی در دو دهه اخیر در مناطق گوناگون اهمیت زیادی پیدا کرده است. روش های مختلفی در راستای دستیابی به تانسور تنش نوشته شده است. هر کدام از روش ها به منظور بالا بردن دقت و سنجش میزان عدم قطعیت ارزیاب های مختلفی دارند. در این مطالعه سعی شده با استفاده از تکنیک کریجینگ محورهای P داده های سازوکار کانونی حل شده توسط مراکز معتبر دانشگاه هاروارد (CMT) و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درون‌یابی شده و سپس بر اساس آنها جداسازی انجام پذیرد. روش استفاده در این مطالعه موسوم به روش بازگشتی با استفاده از سازوکارهای کانونی زمینلرزهها است.
منطقه مورد مطالعه جنوب استان اصفهان بوده است. جنوب استان اصفهان منطقه گذار زاگرس مرکزی به ایران مرکزی محسوب می شود. ازینرو در این قسمت احتمال آشفتگی تنش وجود دارد. جهت تنش بیشینه شمالی جنوبی با راستای N01±10 و رژیم زمینساختی در این منطقه فشاری راستالغز بدست آمده است. نتایج بدست آمده و مقایسه آن با زاگرس بیانگر چرخش پادساعتگرد تنش بیشینه در گذار زاگرس به ایران مرکزی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Modern tectonic stress state between deforming and hard zone.
Authors
Abstract
One of the most evident effects of stress release in the crust are tectonic earthquakes. Due to the large amount of existing earthquake focal mechanisms from regional studies and the steadily increasing number of CMT solutions made routinely public by e.g. the Global CMT Project. Many methods are written about stress tensor using inversion of earthquake focal mechanisms. Any method has some special assessment for calculating uncertainty. We have studied southern Isfahan region as transferring zone between central Zagros and Central Iran. Data used are focal mechanism solving by CMT and geophysical center of Tehran University. The modern stress state deduced from data analyses shows N01±10E trending maximum stress axis and confirms a compressive mechanism with strike slip component (transpressive).
Keywords
stress state, Focal mechanism, CMT, Isfahan, transpressive, Inversion