وارون‌سازی پیش از برانبارش جهت تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌ فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1257-NIGS
نویسندگان
چکیده
امروزه علم ژئومکانیک به جهت کاهش ریسک حفاری و افزایش بهره‌وری تولید در تمامی چرخه عمر یک میدان هیدروکربوری، از اکتشاف تا تولید و توسعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با تلفیق داده‌های لرزه‌ای بازتابی و لاگ‌های درون‌چاهی در تمامی مراحل اکتشاف، حفاری و تولید، امکان تخمین مولفه‌های مدل ژئومکانیکی فراهم می‌شود. یک مدل ژئومکانیکی را می‌توان یک توزیع عددی از وضعیت تنش، ویژگی‌های سنگ (همچون مقاومت، چگالی، تخلخل) و فشار منفذی در فضای مخزن و یا میدان مورد بررسی، تعریف نمود.
در این مطالعه با بهره‌گیری از داده‌های لرزه‌ای سه بعدی پیش از برانبارش و انجام وارون‌سازی لرزه‌ای پیش از برانبارش (وارون‌سازی هم‌زمان) به تخمین و بررسی پارامترهای ژئومکانیکی و مهندسی سنگ مخزن، همچون نسبت پواسون و مدول یانگ، در یک میدان نفتی در خلیج ‌فارس می‌پردازیم. تحلیل درست این پارامترها می‌تواند ریسک را در بسیاری از مراحل حفاری و تولید کاهش دهد و به ما در بهینه‌سازی عملیات نفتی یاری دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Using Pre-stack Inversion to Estimate Geomechanical Parameters in an Oilfield in Persian Gulf
Authors
Abstract
Geomechanics plays a vital part in today’s oil industry, which is focused on reducing risk and cost during drilling and increasing production rate efficiency in the life cycle of a hydrocarbon reservoir.
By integrating reflection seismic data and well logs during different stages of exploration, drilling and production, one can extract and measure a variety of geomechanical model components. A geomechanical model consists of a numerical distribution of the stress state, rock properties (e.g. strength, density, porosity) and pore pressure in the reservoir.
By utilizing pre-stack 3D seismic data and through pre-stack inversion (simultaneous inversion), some geomechanical and engineering parameters, like Poisson’s Ratio and Young’s Modulus were estimated and analyzed for the reservoir volume in an oilfield located in the Persian Gulf. Correct analysis of the aforementioned parameters could lead to the reduction of risk in the drilling and production stages and also optimize key stages in oil and gas operations.
Keywords
geomechanics, stress state, pre-stack inversion, pre-stack seismic data, Poisson’s Ratio, Young’s Modulus