تحلیل دینامیکی تاشدگی‌های عمیق وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال 2015

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1256-NIGS
نویسندگان
چکیده
این تحقیق با استفاده از داده‌های بازتحلیل ERA-Interim و به‌منظور بررسی دینامیکی الگوهای همدیدی همراه با تاشدگی‌های عمیق وردایست در منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال 2015 انجام شده است. تشخیص تاشدگی‌ها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی شرلاک و همکاران (2014) صورت گرفته و کمیت‌های مختلف هواشناختی برای هر یک از نقاط شبکه واقع در یک محدوده افقی به ابعاد 40×40 درجه با مرکزیت محل تاشدگی میانگین‌گیری شده اند. نتایج نشان می‌دهد که در مجاورت تاشدگی وردایست، پایداری ایستایی در لایه‌های زیرین جو کاهش یافته و یک ناوه با محور کج‌شدگی در راستای شمال‌شرق-جنوب‌غرب در ترازهای زبرین شکل می‌گیرد. همچنین بارش‌های رخ داده عمدتاً در جریان‌سوی تاشدگی‌ و به فاصله حدود 100 کیلومتری از آن بوده و بیشتر ناشی از ساختار ناوه بزرگ‌مقیاس هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Dynamical analysis of deep tropopause folds in the southwest Asia in 2015
Authors
Abstract
This research has been carried out to investigate the dynamics of synoptic patterns associated with deep tropopause folds in the southwest Asia in 2015 using the ERA-Interim reanalysis data. The tropopause folds are detected applying the Škerlak et al. (2014) algorithm and the mean of relevant meteorological fields in each grid point are computed in a 40 ° ×40 ° horizontal domain, centered at the position of tropopause fold. The results show that in the vicinity of tropopause fold, static stability decreases in the lower layers of the troposphere and a trough with a tilted axis along northeast-southwest is formed at higher levels. Also, precipitation occurs mainly in the downstream of tropopause fold, about 100 kilometers away, which seems to be related more likely to larger-scale trough.
Keywords
tropopause folding, southwest Asia, dynamical tropopause, meteorological fields, potential vorticity