بررسی زمینلغزش مدرسه سواد کوه توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1261-NIGS
نویسندگان
چکیده
زمین لغزش در محدوده مدرسه‌ای نوساز در شهرستان زیرآب از استان مازندران رخ داده است. ساخت ساز در این منطقه در زمین‌های کوهپایه‌ای و با شیب نسبتا تند اجرا شده است. اکثر این سازه‌ها با مشکل لغزش زمین روبه رو هستند و آسیب‌های زیادی نیز متحمل شده‌اند. زمین لغزش، ترک‌ها و شکستگی‌های متعددی در ساختمان مدرسه به وجود آورده است. با توجه به اهمیت سازه، برداشت‌های مقاومت ویژه الکتریکی به دو روش توموگرافی دو بعدی با آرایش دوقطبی- دوقطبی و سونداژزنی قائم الکتریکی انجام شد. همچنین سه گمانه ژئوتکنیکی نیز حفر شد. تلفیق نتایج داده‌های توموگرافی، سونداژ قائم الکتریکی و گمانه‌های اکتشافی نشان می‌دهد که در لایه زیرسطحی و در عمق 4 الی 5 متر یک مسیر جریان آب وجود دارد، که موجب تضعیف لایه‌ها و ایجاد لغزش شده است. با زهکشی و هدایت جریان آب می‌توان تا حدود زیادی زمین لغزش را تثبیت کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of savadkuh school landslide using electrical resistance tomography
Authors
Abstract
Landslide occurred in the newly-built school in the Zirab city of Mazandaran province. The construction of this area was carried out in hilly terrain with a relatively steep slope. Most of these structures are faced with the problem of landslide and incurred a lot of damage. The landslide has caused numerous cracks and fractures in the school building. According to the importance of the structure, electrical resistivity tomography (ERT) was performed using two-dimensional tomography with bipolar-bipolar arrangement and vertical electrical sounding (VES). Also, three geotechnical boreholes were drilled. Combining the results of ERT, VES and exploratory boreholes shows that there is a water flow path in the subsurface layer and at a depth of 4 to 5 meters, which weakens the layers and creates a slip. With landscaping and directing the flow of water, landslide can be largely stabilized.
Keywords
electrical resistivity tomography, Landslide, vertical electrical sounding, exploratory boreholes, Subsurface flow, Zirab